ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКАТА ГИМНАЗИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е ПЪРВАТА, ПОЛУЧИЛА ИНОВАТИВНА ЗАДАЧА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ във Велико Търново е първото училище, на което министърът на образованието и науката Красимир Вълчев възложи иновативна задача. Тя включва разработване на нови учебни програми чрез въвеждане на нови учебни предмети в областите „Дигитално предприемачество“, „Киберсигурност“ и „Изкуствен интелект“ за паралелки от професионално направление „Компютърни науки“. По тях ще се обучават осмокласниците, които усвояват професиите „Системен програмист“ и „Приложен програмист“.

Новите програми ще се създават от обединение от преподаватели от Техническия университет-София въз основа на подписано споразумение и фирми, свързани с технологични и дигитални компетентности в местната общност, педагози от Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“-Велико Търново. Новите програми трябва да са синхронизирани с учебните предмети от общата и отрасловата професионална подготовка по професиите от направление „Компютърни науки“ и с учебните предмети от специфичната професионална подготовка по специалностите от професиите „Системен програмист“ и „Приложен програмист“. Училището ще може да кани партньорите от местния бизнес да преподават и по задължителни предмети и да водят извънкласни дейности. Специалисти от бизнеса ще участват съвместно с преподавателите и в провеждането на теоретични и практически изпити по професията. Партньорството включва и при необходимост от допълнителни практически занятия те да се провеждат в местни фирми, свързани с информационните и комуникационните технологии.

Учениците, преминали успешно обучение по новите учебни предмети, ще получават удостоверение за преминало обучение с броя на учебните часове по учебен предмет за съответната учебна година, подписано от представители на училището, ТУ-София, местния бизнес, които са провеждали обучението, и от директора на Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“ – Велико Търново.

Споделете

GoTop