ПРОДЪЛЖАВА ПОДКРЕПАТА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОДГОТВЯЩИ БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ

ПРОДЪЛЖАВА ПОДКРЕПАТА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОДГОТВЯЩИ БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ

Министерският съвет удължи с една година изпълнението на Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“. Програмата е приета с Решение № 47 на Министерския съвет от 19 януари 2021 г. за срок от 24 месеца.

До момента в рамките на Националната програма са обучени около 400 преподаватели. Създадена е и се поддържа общодостъпна виртуална библиотека с презентации и видео лекции по основните теми на програмата. Разработени са и са разпространени два наръчника – за прилагане на компетентностния подход и иновативните образователни технологии в процеса на обучение. В процес на изграждане и оборудване са центрове и зали с интерактивни презентационни системи за обучение по ИКТ-базирани иновативни образователни технологии в 22 държавни висши училища. Предстои свързването им в Национална мрежа с цел бърз обмен на идеи и добри практики

Усвоените средства, в т.ч. предоставени на висши училища, са в размер на 866 958 лв.

Снимка: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Споделете

GoTop