ПРОМЕНИ В ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ ОСИГУРЯВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА СПРАВЯНЕ ПРИ КРИЗИ

ПРОМЕНИ В ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ ОСИГУРЯВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА СПРАВЯНЕ ПРИ КРИЗИ

Правителството прие пето изменение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., с което се осигурява разширяване на обхвата на дейностите за подкрепа на деца, ученици, родители и педагогически специалисти при възникнали форсмажорни събития и състояния в условията на кризи, включително за интегриране/включване на ученици от чужди образователни системи в училищната мрежа в страната, с оглед подобряване на достъпа на децата и учениците до образование и противодействие на риска от отпадане от образователната система в условията на настоящи и бъдещи кризи. Средствата са в размер на 24 млн. лв., които са от разпределения ресурс за 2021 г. от Европейския социален фонд по линия на REACT-EU за финансиране на мерки в системата на образованието за преодоляването на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19. Изменението на ОПНОИР 2014 – 2020 г. ще осигури възможност за успешна реализация и недопускане на загуба на средства по програмата.

С решението се дава мандат на Управляващия орган да финализира официалните преговори за окончателно одобряване от Европейската комисия на петото изменение на ОПНОИР 2014-2020 г.

Споделете

GoTop