С БЛИЗО 130 МЛН. ЛEВА СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ПО ОП НОИР

С БЛИЗО 130 МЛН. ЛEВА СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ПО ОП НОИР

С бюджет от 127 759 359 лева стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Той е насочен към 1 500 училища със 120 000 ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система. Предвижда се и кариерно ориентиране за ученици от V до VII клас. Това обяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Риск от отпадане съществува не само за деца от уязвими групи, но и за такива, които живеят в условия на родителски конфликт, родителите им са без образование, с основно образование или в момента са без работа, а също и за талантливи деца. Допълнително обучение е необходимо понякога и за деца, които са се завърнали от чужбина – например по български език и по история, посочи Деница Сачева. Целта е с допълнителните обучения по проекта да намалее делът на преждевременно напусналите образователната система – да е не повече от 1,45 % от всички деца, както и повторното включване в образователния процес. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование. Предвижда се допълнително обучение за децата по предмети за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски. За учениците във втори гимназиален етап ще има допълнителни обучения за преодоляване на пропуски или актуализация на знанията, за да могат успешно да положат държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и по други предмети.

Около 10 500 учители ще бъдат обучени как да идентифицират навреме учениците в риск. С 15 процента от средствата по проекта ще се финансират занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене на ученици в риск от ранно отпадане чрез стимулиране на творческите им изяви. Фокусът ще е върху дигиталните умения, природни науки, математика, с акцент върху гражданското образование, здравното и екологично възпитание, обясни заместник-министърът.

Планира се кариерни консултанти да помогнат на минимум 47 340 ученици от V до VII клас, като ги насочат към желана професия, която да стимулира желанието им да учат, за да се реализират. В проекта са включени училища с концентрация на деца от уязвими групи и такива, в които учениците имат по-ниски резултати на националните външни оценявания в IV и VII клас, както и на зрелостните изпити. Друг критерий е и броят на отсъствията.

Предвижда се привличане на родители, образователни медиатори, социални работници и неправителствени организации в помощ на учителите при допълнителната работа с децата. Ще има възможност и за организиране на междуучилищни състезания, конкурси, концерти и др.

Споделете

GoTop