СТАРТИРА СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА РЕЙТИНГА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

СТАРТИРА СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА РЕЙТИНГА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Ще бъде проведено социологическо изследване сред студенти и преподаватели с цел актуализиране на част от данните в Рейтинговата система на висшите училища в България. Тя е създадена преди повече от десетилетие по инициатива на Министерството на образованието и науката, за да подпомогне кандидат-студентите при избора на висше училище. Данните от нея се обновяват ежегодно и се използват и за формиране на управленски решения и публични политики в сферата на висшето образование.

Системата съдържа множество индикатори, формирани на база на данни от независими национални и международни регистри, такива, предоставени от висшите училища, както и събрани чрез социологически проучвания за мнението на студентите, преподавателите, ръководните и административни служители във висшите училища и работодателите.

Предвижда се след 8 април 2024 г. да стартира социологическото проучване с цел актуализиране на част от индикаторите. Студентите ще получат на електронния адрес, подаден в регистъра и поддържан по смисъла на чл. 10, ал. 2, т. 3, б. „в“ от Закона за висшето образование, покана за участие в анонимно анкетно проучване, както и линк към анкетата за попълване. Попълването ѝ е доброволно.

Отговорите ще бъдат използвани за научни и статистически цели, а именно за обновяване на индикаторите в рамките на Рейтинговата система, които се базират на социологически изследвания. Отговорите от проучването по никакъв начин няма да могат да се свържат с участника в изследването, нито ще се публикуват индивидуални отговори.

Проучването се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/76/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните/GDPR), Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.

Споделете

GoTop