ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ И РУМЯНА БЪЧВАРОВА СА НОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ КЪМ БАН

Заместник министър-председателят Томислав Дончев и началникът на кабинета на министър-председателя Бойко Борисов – Румяна Бъчварова, ще са представители на правителството в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките (БАН), реши правителството.

Съветът на настоятелите подпомага дейността на БАН за ефективно управление на финансовите средства, собствеността, стратегическото развитие и при определяне на приоритетите в научноизследователската дейност. Той е с четиригодишен мандат и се състои от 16 членове, двама от които са представители на правителството. В Съвета на настоятелите на БАН участват и представители на Националното сдружение на общините, на националните представителни организации на работодателите, Съвета на ректорите, научните организации, председател на БАН от предходен мандат, учени от Общото събрание на БАН, чуждестранни учени, предложени от Европейската научна фондация и от Европейската федерация на националните академии на науките, председателят на постоянната парламентарна комисия по образование и наука и представител на дарителите на БАН.

Съветът на настоятелите предлага мерки за постигане на целите, заложени в европейските стратегии за научни изследвания и иновации, и съдейства за създаване на иновационни центрове за производствена, внедрителска и други дейности, свързани с приложението на научните резултати. Една от функциите на Съвета е да прави мотивирани предложения до Общото събрание за изменение и допълнение на устава на БАН, за създаване, преобразуване и закриване на академични институти и структурни звена, както и да предлага финансови и други необходими механизми за съвместна научна, образователна и приложна дейност с висшите училища и търговските предприятия.

Споделете

GoTop