ТРИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В ПЛЕВЕН ЩЕ БЪДАТ ОБНОВЕНИ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 Г.

ТРИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В ПЛЕВЕН ЩЕ БЪДАТ ОБНОВЕНИ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 Г.

Три професионални гимназии в Плевен ще бъдат цялостно обновени след като Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“. Договорът е на стойност 2 346 624,60 лв. и е сключен в изпълнение на проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“.

Началото на ремонтните дейности бе дадено с церемония „Първа копка“, която се проведе в Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен. Останалите две гимназии, които ще се възползват от финансирането по проекта, са Професионалната гимназия по транспорт „Цветан Лазаров“ и Професионалната гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Георги Стойков Раковски“.

В ПГ по туризъм се предвиждат вътрешни ремонти в учебната сграда и общежитието, изграждане на нов физкултурен салон, на външен асансьор и създаване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

За ПГ по транспорт са предвидени ремонт и енергоспестяващи мерки на работилниците и на част от общежитието, обновяване на спортните площадки и осветление, оформяне на прилежащото пространство, учебен полигон и ограда.

В ПГ по подемна, строителна и транспортна техника „Георги Стойков Раковски“ се предвиждат също енергоспестяващи мерки, вътрешен ремонт, електро- и отоплителна инсталация, санитарни възли, включително и за хора с увреждания.

Проект BG16RFOP001-3.002-0007 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР), съфинансирана от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от процедура за подкрепа на професионалните училища в България.

Споделете

GoTop