ТРИ УЧЕНИЧЕСКИ ИСТОРИИ ЗА АГРЕСИЯТА ВЕЧЕ СА ЕКРАНИЗИРАНИ

ТРИ УЧЕНИЧЕСКИ ИСТОРИИ ЗА АГРЕСИЯТА ВЕЧЕ СА ЕКРАНИЗИРАНИ

Ученици и учители от цялата страна се включиха в кампанията „Училище без агресия“ на Министерството на образованието и науката. В своите есета децата споделиха реални случаи на тормоз, за да отправят своите послания срещу агресията. Три от историите, базирани на истински преживявания на ученици, родители, учители, са филмирани и ще бъдат предоставени на училищата като форма на методическа подкрепа. По този повод пресцентърът на МОН подготви интервю с г-жа Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“. В него тя представя и част от политиките на министерството за борба с агресията и тормоза в училище.

Награждаваме най-добрите инициативи в училищата

Министерството на образованието и науката инициира информационна кампания „Училище без агресия“, в която през 2022 г. бяха събрани 196 истории, модели и добри практики от училищни психолози, директори на училища и ученици. Планирано беше трите най-добри да бъдат екранизирани. Г-жо Ганчева, готови ли са филмчетата и как ще се разпространяват те?

Действително това е сред най-добрите инициативи на МОН, която се надяваме чрез тези филмирани истории, базирани на истински преживявания на ученици, учители и родители, да достигне до най-широка аудитория и да постигне търсения ефект – да наведе на размисъл и да насърчи към действия цялата училищна общност, от която неразделна част са и родителите, да се подкрепят усилията за постигане на позитивен организационен климат и подкрепяща среда. Три от най-добрите истории са реализирани като кратки филмчета от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ съгласно договор с МОН. Целта е чрез тези филмирани истории да се отправят нужните послания в три различни възрастови групи като превенция на агресивните прояви, за създаване на позитивна училищна среда и формиране на култура на общуване без насилие. МОН ще направи представяне на тези филми на 1 юни, след което те ще бъдат разпространени до училищата в страната като методическа подкрепа, за използването им при работата с учениците и родителите по темата агресия, дискусии за превенция на агресията и създаване на приобщаваща образователна среда.

Увеличават ли се психолозите и педагогическите съветници в училищата?

Министерството целенасочено работи за създаване на условия, осигуряващи все повече възможности за назначаване на психолози и педагогически съветници в образователните институции. Тази политика на МОН дава своите резултати, като в вследствие от нея броят на назначените психолози и педагогически съветници в детските градини и училищата непрекъснато се увеличава – в момента са назначени 1313 психолози и 687 педагогически съветници, или общо 2000 такива специалисти.

Активни ли са ученическите съвети по отношение на инициативи, свързани с превенция на агресията?

Има все повече данни за инициативи на ученическите съвети, свързани с превенцията на агресията, както и с благотворителна цел, за оказване на помощ и подкрепа на техни съученици, за конкретно споделена обща кауза. Първите стъпки в тази посока вече са направени с подкрепата на педагогическите специалисти и учители в училищата.

За да стимулираме ученическото участие и засилим ролята на учениците в училищния живот като част и от работата по създаване на сигурна училищна среда МОН обяви провеждането на конкурс между ученическите съвети за най-добра инициатива на ученически съвет. Конкурсът отбеляза голям интерес, като в първия етап – до 31.12.2022 г., бяха оценени постъпилите 188 проектни предложения, които бяха класирани от журито съгласно регламента на конкурса – по десет във всеки раздел – „Изграждане на гражданско съзнание в т.ч. доброволчески, благотворителни инициативи, обществено полезни дейности и съхраняване на националното самосъзнание“, „Училище без агресия“, „Здравословен и/или екосъобразен начин на живот“ и „Интеркултурно взаимодействие“. Ще бъдат отличени най-добрите реализации на проекти във всеки един от разделите на конкурса и съответно учениците ще бъдат наградени за успешно реализираните от тях инициативи.

Какви инициативи срещу агресията и тормоза реализира МОН?

Освен активизирането на ученическите съвети, постепенното увеличаване на броя на педагогическите съветници и психолози, в тази посока се работи и чрез различни програми и проекти. Осъществяваме мониториране на дейността на училищата по Механизма за противодействие на тормоза между децата и учениците в образователните институции.

Проект „Успех за теб“ е насочен към предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците. Той започна да се изпълнява от МОН от началото на тази година по Програма „Образование“ 2021 – 2027, като в него са заложени и обучения на педагогически специалисти за прилагане на програмата „Стъпки заедно“, така че да развиваме капацитета на училищата за създаване на сигурна и приобщаваща образователна среда.

Програмата „Стъпки заедно“ е резултат от междуинституционална работна група в МОН. Става въпрос за програма за сигурна училищна среда и за превенция на насилието и тормоза в училищата. С подкрепата на УНИЦЕФ – България тя беше осъществена пилотно в пет училища в страната в продължение на две години. Извършихме мониторинг на изпълнението на програмата с подкрепата и на международен консултант, който направи външна оценка.

Постигнатите резултати насърчиха министерството да включи основни елементи от програмата „Стъпки заедно“, свързани най-вече с работата с родителите и с дейностите за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование, и при реализирането на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, който се изпълнява по ОП НОИР 2014 – 2020 г. с конкретен бенефициент МОН. За целта по проекта осъществихме обучения на повече от 200 педагогически специалисти от училища, включени в изпълнението на проекта, на тема: „Прилагане на цялостна училищна програма за сигурна училищна среда и превенция на насилието и тормоза в училищата, за утвърждаване на позитивна дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение на деца и ученици“. Тези специалисти разработиха идейни програми, базирани на програмата „Стъпки заедно“, включващи създаването на форми и подходи за работа с родителите (фокус групи; ателиета за родители; групи за подкрепа и взаимопомощ и др.). Проведоха се тренинги с родители и други инициативи с цел привличането им като партньор в утвърждаване на позитивна дисциплина в училището, формиране на толерантна среда и насърчаване на недискриминацията. На родителски срещи в иновативен формат бе представена темата за превенция на насилието и тормоза и за утвърждаване на позитивна дисциплина. Разработиха се различни материали, например психологически карти, съдържащи кратки стъпки как се процедира за минимизиране на последиците от проблемно поведение или за преодоляване на проблемно поведение, как се реагира при заплахи, свързани с агресия или проблемно поведение на учениците, при тормоз в интернет пространството и др.

През ноември миналата година по инициатива и със специалното участие на министъра на образованието и науката проф. Сашо Пенов организирахме кръгла маса на тема: „Училище без агресия за сигурна училищна среда“. Участници от петте пилотни училища – ученици, учители и други педагогически специалисти, представиха постиженията си от двегодишното прилагане на програмата в техните училища, които са повече от обнадеждаващи и показват, че при прилагането на цялостен училищен подход и ангажирането на цялата училищна общност се постигат очакваните резултати – сигурна и приобщаваща образователна среда.

Кои инициативи, насочени към повишаване сигурността и безопасността на децата в интернет-пространството бихте откроили?

Министерството подкрепи и социалната кампания под мотото „Пази детето в Интернет“, чиито посланици са Ивет Горанова, олимпийски шампион по карате, и Явор Колев, дългогодишен експерт по киберсигурност, като уведоми директорите на училищата за посланията на кампанията и за възможността да се включат в нея. Тя се осъществява като социален проект в обществена полза с цел превенция на онлайн тормоза, защита на децата от рисковете в социалните мрежи и изграждане в тях на умения за безопасно ползване на Интернет. В рамките на една година са проведени дискусионни уроци с повече от 120 000 ученици, учители и родители в 25 града в цяла България, за което съдействие са оказали директорите на училищата и началниците на РУО.

В учебните програми на учебните предмети компютърно моделиране, компютърно моделиране и информационни технологии и информационни технологии има специално включени теми, в които се разглежда безопасното поведение в дигитална среда.

След препоръка от Държавната агенция за закрила на детето във всички училища се разработват правила за сигурност и безопасност в интернет, които се включват в правилника за дейността на училището, в етичния кодекс на училищната общност или в други документи на училището. Тези правила съдържат конкретни изисквания за етично поведение в онлайн среда, въвеждат регулации за онлайн безопасност, както и мерки срещу рисково поведение в интернет, кибертормоз и други заплахи.

Как ще бъдат надградени всички тези добри практики през учебната 2023/2024 година?

Планира се през учебната 2023/2024 година да започне реализацията и на нов модул „Училище без агресия за сигурна училищна среда“ по Националната програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. Целта е повишаване на културата на общуване в образователните институции, изграждане на доверителни отношения, включване на всички участници в образователния процес – ученици, родители и учители, за изграждане на сигурна училищна среда посредством цялостен училищен подход.

Мониторираме на национално ниво броя на регистрираните инциденти, случаи на агресия и тормоз, включително вербален, физически или кибертормоз, както и на насилие над деца или над учители.

МОН участваше в разработването на Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти. Механизмът има за цел обединяване на усилията на всички институции в рамките на техните законови правомощия и предприемане на активни действия за защита интересите на детето. Фокусът е върху случаите, при които родителите замесват детето в конфликтите помежду си, превръщайки го в активна част от конфликтната динамика, което влияе негативно върху реализирането на родителската отговорност и осигуряването на спокойна среда, сигурност и стабилност за благоприятно развитие на детето.

Осъществяват се и дейности по подкрепа в кризи от Националната мобилна група за психологическа подкрепа, създадена към МОН. Целта е взаимодействие при кризисна интервенция, подобряване на дисциплината в училище и намаляване на случаите на агресия. Специалистите, включени в мобилната група, имат натрупан богат практически опит в резултат на десетгодишната си дейност. Тя се състои от 20 психолози и един координатор в МОН, а дейността й се координира от шест центъра – Регионалните управления на образованието – Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Стара Загора и София-град. Психолозите в мобилната група са обучавани в продължение на десет години за работа в кризисни ситуации и ежегодно работят със средно 2000 ученици, учители и родители, станали жертви или свидетели на различни по рода си кризи. Всяка година дейността им се супервизира като това осигурява съхраняването на ресурса на психолозите и повишава качеството на работата им.

Продължава се въздействието и чрез Националните програми на МОН и по-специално чрез Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. Отчитайки важната роля на спорта за целите на превенцията на агресията в Националния спортен календар на МОН ежегодно се планират множество дейности, които да бъдат осъществени през съответната учебна година, като Ученически игри, включително и за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система, спортни прояви, туристически походи и др.

Всичките тези и множество други дейности, които реализира министерството, в своята съвкупност спомагат за изграждането на позитивен организационен климат и на подходяща психологическа среда в образователните институции.

Споделете

GoTop