УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП ВЕЧЕ ЩЕ ИЗУЧАВАТ КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Компютърно моделиране и информационни технологии е новото име на учебния предмет, с който учениците от V, VI и VII клас ще придобиват дигитални компетентности, като броят на учебните часове е увеличен на час и половина седмично вместо 1 час на седмица. Учебното съдържание е допълнено с темата Компютърно моделиране като се надграждат знанията и компетентностите, придобити от учениците по учебен предмет компютърно моделиране в 3. и 4. клас.

В V клас се придобиват систематизирани знания и умения за информационните технологии и компонентите на компютърната система, формират се нови знания и умения за търсене на информация по дадена тема в интернет и безопасно ползване на услугата електронна поща, създаване и форматиране на текст на ниво символи и абзац, създаване на компютърна презентация. Акцентите в обучението в V клас са върху формиране на знания и умения за създаване и обработка на графични изображения и задълбочаване на знанията и уменията за използване на блоков език за програмиране.
Акцентът на обучението в VI клас е поставен върху формиране на знания и умения за компютърна текстообработка, създаване на интегриран документ и запознаване със скриптов текстов език за програмиране и създаване на интерактивни приложения с него. Осъществява се предварителна подготовка на учениците за работа по проект с използване на информационни технологии чрез интегриране на различни информационни дейности – търсене на информация в интернет, обобщаване на намерената информация и представянето ѝ в текстов документ и презентация. В програмата са включени теми за работа с графична информация и използване на софтуер за обработка на таблични данни.

Акцентът в учебната програма за VII клас е върху развитието на умения за работа по проект при обработка на информация със средствата на компютърната текстообработка, софтуера за обработка на таблични данни, компютърната презентация и скриптов текстов език за програмиране.

Работата по проект изисква интегриране на усвоените до момента знания и умения в областта на информационните технологии, дигиталното творчество със знания и умения по други учебни дисциплини, както и формиране на умения за работа в екип и представяне и защита на проекта.

Споделете

GoTop