УДЪЛЖАВА СЕ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

УДЪЛЖАВА СЕ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

Срокът за изпълнението на Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ се удължава до края на 2024 г., реши правителството. Тя е насочена към провеждане на научни изследвания с цел да се осигури устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението в страната.

Изпълнението на програмата ще допринесе за преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система и интеграцията на научноизследователския потенциал. Освен това ще се постигне споделено използване на изградената инфраструктура, както и концентрация на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми. Основни цели на Националната програма са привличане на наши учени за изследователска работа в български научни и научно-образователни институции, както и трансфер на знания и подобряване качеството на висшето образование в страната.

Научната програма беше одобрена през 2018 г. със срок на изпълнение до края на 2023 г. Удължаването на нейния срок ще позволи успешно приключване на всички дейности и изпълнение на допълнителна задача, свързана с разработване на специфични и подробни природозащитни цели за защитена зона BG0000636 “Ниска Рила” от екологична мрежата НАТУРА 2000.

Споделете

GoTop