ВТОРА СРЕЩА В БЪЛГАРИЯ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА РАЗВИТИЕ НА БОЛОНСКИЯ ПРОЦЕС

На 24 и 25 април в София се проведе 60-ата среща на Работната група за развитие на Болонския процес (Bologna Follow-Up Group – BFUG). Това е и втората среща в рамките на българското председателство на Европейския съюз. Събитието се откри от заместник-министърът на образованието и науката г-жа Деница Сачева.

Форумът се фокусира върху основните въпроси, които ще се обсъждат на конференцията на министрите, отговарящи за висшето образование, през месец май 2018 г. в Париж, както и върху основните механизми и режим на работа в периода до следващата конференция на министрите през 2020 година.

Секторът на висшето образование е един от най-важните стълбове за изграждането на Европа. Академичната свобода и почтеност, институционалната автономия и по-голямото участие на студентите в живота на университетите се разглеждат като гръбнака на европейското пространство за висше образование.

Трите важни дейности за бъдещето му са мобилност, включване, иновации. Мобилността е част от културата на младите хора и осигуряването на мобилност означава по-голямо доверие в политиките, които се предлагат.

Втората среща в София на Работната група за развитие на Болонския процес имаше за цел и да набележи необходимите условия за да се отключи пълният потенциал на Европейското пространство за висше образование за осигуряване на всички необходими реформи и напредък по отношение на заложените политики. Постигнато беше съгласие по всички конфликтни въпроси. Приет беше режимът на работа и съставът на първоначалната координационна група за партньорска подкрепа, в която по изрично настояване на делегатите беше избрана и включена и България. Изключително напрегнатите дискусии за подготовка на Комюникето приключиха с приемането на текста, който ще бъде предложен на министрите по време на конференцията им в Париж през май тази година.

Болонският процес е инициатива, възникнала в края на 90-те години на XX век, за сравнимост на висшето образование в Европа за осигуряване на ефективна мобилност на кадрите. Основна цел на Болонския процес е създаването на Европейско пространство за висше образование, което е свързано с:

  • въвеждане на лесно сравними образователни степени (бакалавър, магистър и доктор);
  • въвеждане на системата за образователни кредити (ECTS) като мерни единици за студентската заетост;
  • въвеждане на европейски стандарти за качество;
  • отстраняване на съществуващите препятствия пред свободното движение на студенти и преподаватели в Европейското пространство за висше образование.

Република България е сред 29-те страни, които на 19 юни 1999 г. подписват в Болоня Съвместната декларация за европейско пространство на висшето образование. Болонският процес има доброволен характер по отношение на присъединяването към него, но след това изпълнението на поетите ангажименти става задължително.

Споделете

GoTop