ЮНЕСКО С ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО СЛЕД ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА СВЕТОВНАТА СРЕЩА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура /ЮНЕСКО/ излезе с Декларация за основните ангажименти на държавите за защита и финансиране на образованието по време на пандемията COVID ‐ 19 и след това. Целта е задълбочаване на международното сътрудничество в областта на образованието, за да се гарантира ефикасното и ефективното предоставяне на политическа, финансова и техническа подкрепа на държавно равнище.

Декларацията потвърждава ангажимента към Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и нейната цел – (ЦУР) 4 за осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички. В документа се посочва и увереността, че трябва да се гарантират националните пакети от стимули за подкрепа за обучение на всички ученици в риск, както и за възстановяване от социално-емоционалното въздействие след прекъсване на образованието, поради разпространението на Ковид-19.

Потвърден беше и ангажиментът за осъществяване на кампании за повторно записване за обучение и целенасочена подкрепа за учениците в риск, както и за увеличение на обема и ефективността на международната помощ за образование. Предвижда се помощта да е насочена към най-нуждаещите се държави и групи от населението, включително към тези, които не са достигнати от правителствени програми.

Декларацията изразява волята за изпълнение на последващи действия, свързани с безопасно отваряне на образователните институции, подкрепа на всички преподаватели и педагогически персонал, работници на първа линия, инвестиции в развитие на умения. Важна част е и намаляването на дигиталното разделение в образованието, което ще защити неприкосновеността на личния живот на учещите се и ще се насърчи цифровото гражданство и образованието като обществено благо.

Във форума участваха правителствени ръководители, министри и делегати, представители на агенциите на ООН, партньори в областта на хуманитарните въпроси и развитието, международни и регионални организации, организации на гражданското общество и учителската професия, членове на изследователски общности и частния сектор.
Извънредната световна среща за образованието се организира от ЮНЕСКО и правителствата на Гана, Норвегия и Обединеното кралство.

Споделете

GoTop