ЗАМ.-МИНИСТЪР ГАЙДАРОВА: КАЧЕСТВЕНИ УЧИТЕЛИ И ПРЕСТИЖ НА ПРОФЕСИЯТА ЗА УСПЕШНО ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО

ЗАМ.-МИНИСТЪР ГАЙДАРОВА: КАЧЕСТВЕНИ УЧИТЕЛИ И ПРЕСТИЖ НА ПРОФЕСИЯТА ЗА УСПЕШНО ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО

„Повишаването на компетентността и мотивацията на учители и обучители е необходим и постоянен процес. България е създала условия за качествена първоначална подготовка, за задължителна въвеждаща квалификация, както и за продължаваща квалификация и кариерно израстване.“ Това каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Мария Гайдарова по време на заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което се проведе в Брюксел.

„Успешното европейско образователно пространство е резултат от дейността на подготвени качествени учители и създаване на необходимата среда за преодоляване на конкретни проблеми. Считаме, че подобряване на престижа на учителската професия чрез осигуряване на подходящи условия на труд, мотивиращо заплащане и професионално развитие ще допринесе за привличането на повече млади учители, за повишаването на благополучието и по-качествено образование“, подчерта заместник-министър Гайдарова. По думите ѝ в България са разработени и се прилагат последователни политики и мерки за подобряване на състоянието, свързано с недостиг на специалисти в някои училища. Специалисти с различни професии могат да придобиват квалификация „учител“ и да работят в системата на образованието. Министерството на образованието и науката подкрепя инициативи за привличане на учители по професионална подготовка от бизнеса, както и на млади педагогически специалисти. В Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) политиката за мотивирани и креативни учители е приоритетна. Основните цели са повишаване на привлекателността и на престижа на учителската професия и обезпечаване на системата на образованието в дългосрочен план с учители във всички образователни институции и по всички учебни предмети. България работи целенасочено за повишаване на статуса на учителската професия в дългосрочен план и чрез постепенно увеличаване на доходите. През 2022 г. се направиха значителни инвестиции в образователната инфраструктура и модернизирането на материалната база в образователните институции – подчерта още заместник-министърът на образованието и науката.

„Добавена стойност имат споделените добри иновативни практики и пътища за успех, прилагане на системен подход при професионалното развитие на новите учители, от подкрепа до развитие на компетентностите им чрез продължаваща квалификация. От особено важно значение също са приложението на новите технологии, развиване на професионална общност, ученето през целия живот и европейска мобилност. Този вид сътрудничество би следвало да се осъществява на няколко нива: между държавите-членки и институциите на ЕС, между академичните среди и не на последно място между европейските изследователи.“ – акцентира заместник-министър Гайдарова.

Споделете

GoTop