ЗАМ.-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ИМАМЕ НУЖДА ОТ КРИТИЧНА МАСА И ТРЯБВА ДА УЧАСТВАМЕ СМЕЛО В ГЛОБАЛНАТА БИТКА ЗА НАУЧНИ ТАЛАНТИ!

ЗАМ.-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ИМАМЕ НУЖДА ОТ КРИТИЧНА МАСА И ТРЯБВА ДА УЧАСТВАМЕ СМЕЛО В ГЛОБАЛНАТА БИТКА ЗА НАУЧНИ ТАЛАНТИ!

„Хоризонт Европа“ е рамка за транснационално сътрудничество, инвестиции в модерни технологии, стимулиране на разрушителните иновации и възможност за подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика. Това е уникална програма, която позволява ефективно и бързо набиране на научноизследователски ресурси и знания, които да се противопоставят на глобални предизвикателства като Ковид-19, климата, остаряването, сигурността. Това обаче няма как да се случи без изпълнението на водещия ангажимент на Европа и на всички нас, а именно инвестиции в привличането, развитието и задържането на младите хора в областта на изследванията и иновациите. Имаме нужда от критична маса и трябва да участваме смело в глобалната битка за таланти!“

Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на редовното заседание на Съвета по конкурентоспособност на Европейския съюз в част „Научни изследвания“.

Зам.-министър Ангелиева подчерта, че „Хоризонт Европа“ всъщност е най-важният инструмент за пълното изпълнение на Европейското научноизследователско пространство, съвместно с националните и регионални научноизследователски и иновационни екосистеми. Тя поясни пред министрите и Европейската комисия, че в следващия програмен период трябва да се направят по-силни взаимовръзки на „Хоризонт Европа“ с други програми на ЕС, а също така и със Структурните фондове и новият механизъм за възстановяване „Следващата генерация на ЕС“.

Заместник-министърът изрази позицията на България за увеличение на бюджета за клъстерите „Здравеопазване“, „Култура, креативност и приобщаващо общество“, и „Гражданска сигурност за обществото“, както и силна интеграция на паневропейските инфраструктури в Стълб 2 за реализиране на мисиите и европейските партньорства.

„Именно научноизследователските инфраструктури са пътят и на България да намери своето успешно участие в нови европейки мрежи и програми, като по този начин надградим националните инвестиции в наука. България подкрепя предложението за увеличаване на бюджета по Действия „Мария Склодовска-Кюри“ с 200 милиона евро. „Това дава ясно послание, че Европа цели сериозно развитие на човешките си ресурси“, каза още зам.-министър Ангелиева.

В рамките на Съвета беше приет общ подход по пакет „Хоризонт Европа“, който включва Регламент за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и Решение за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма „Хоризонт Европа“. Предстоят тристранни срещи с Европейския парламент, а възможностите за стартиране на програмата от 1 януари 2021 г. са реални.

Важен елемент в дебата на министрите беше и регламентирането на бъдещото участие на фирми, директно или индиректно контролирани от компании от трети страни, както и асоцииране на трети държави към Хоризонт Европа. България подкрепи предложението на председателството, като напомни, че принципът за реципрочност трябва да залегне в политиката за международно сътрудничество.

Общият бюджет на „Хоризонт Европа“ е близо 85,5 млрд. евро, като възможност да участват на конкурентен принцип имат висши училища, научни организации, неправителствени организации, както и бизнесът и индустрията.

https://www.facebook.com/mariya.gabriel.eu/posts/3231954033507909

https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/article/-/2397936

Споделете

GoTop