ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: С НАД 36,7 МЛН.ЛЕВА СЕ ФИНАНСИРА РАБОТАТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: С НАД 36,7 МЛН.ЛЕВА СЕ ФИНАНСИРА РАБОТАТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Над 36,7 млн. лева са предоставени от бюджета на МОН за работа с деца и ученици от уязвими групи през тази учебна година. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова при откриването на научно-практическа конференция „Образователно и социално включване на уязвими групи“. По думите й този ресурс расте през годините, за да бъдат подкрепени образователните институции с допълнителни средства за възнаграждения за служители, включени в екипите за обхват в образователната система на деца и ученици, за заплащане на допълнителни учебни часове по български език, както и за персонал, ангажиран с предотвратяване на риска от отпадане от образователната система.

Тя подчерта, че това е само една от последователните политики в областта на приобщаващото образование и образователната интеграция. С нови изменения на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 2023 г. целево се осигуряват средства за назначаване на образователни медиатори, социални работници и/или помощници на учителя.

„Целта ни е децата да бъдат не само включени в процеса, а и да останат трайно приобщени в детските градини и училищата“, каза зам.-министър Лазарова. Тя отбеляза, че работата на създадения Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици дава добри резултати, но това е и постоянен процес, който продължава и след връщането на децата и учениците в образователната система.

В посока на приобщаване и интеграция на децата от уязвими групи са и два нови проекта, финансирани по програма „Образование“ – 2021-2027, съфинансирана от ЕС.

Над 75 000 родители и деца в градини и яслени групи ще получат подкрепа по проект „Силен старт“, посочи зам.-министърът. Още на ниво градина или ясла децата ще бъдат включвани в допълнителни обучения, занимания по интереси, спортни занимания, дейности, свързани с опазване на природата и др. Друг важен момент ще бъде интензивното взаимодействие с родителите, за да се постигне пълноценно участие на децата в образователния процес.

Стартиралият по-рано проект „Успех за теб“, който е фокусиран основно върху ученици от I до VII клас, предвижда дейности за обща подкрепа за личностно развитие на учениците в риск от отпадане, както и върху обучения по български език и литература, за да се представят учениците успешно на националните външни оценявания и на държавните зрелостни изпити. По проекта се осигурява подкрепа от образователни медиатори и социални работници. Работи се и за кариерното ориентиране на учениците.

В рамките на форума директорът на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) Лало Каменов представи изпълнението на проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по програма „местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Той е реализиран съвместно с партньори от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на проекта са подготвени експерти, които са обучили образователни медиатори, непедагогически персонал и общински служители.

В конференцията участваха още заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева, директорът на дирекция „Вътрешни европейски програми“ Мария Вълова, представители на ИА „Програма Образование“, общини и институции, ангажирани със социалното включване.

Партньори на ЦОИДУЕМ от Норвегия, Румъния, Словакия, Португалия, както и от българския център „Амалипе“ и Тръст за социална алтернатива представиха модели за образователно и социално включване на уязвими групи, както и добри практики в интеграцията на ромите.

Споделете

GoTop