ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ И ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ СА КЛЮЧОВИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ И ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ СА КЛЮЧОВИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ

„Три са важните задачи, върху които Министерството на образованието и науката трябва да насочи усилията си, за да има успешна образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Това са гражданското образование, професионалното ориентиране и професионално образование и дигиталните умения. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева при откриването на Националната научно-практическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“ във Велинград. Според Сачева чрез гражданското образование децата се възпитават като граждани с права и отговорности, да познават закона и да уважават институциите, а с участието си в дейности по интереси ще съхраняват и развиват своята културна идентичност. Особено важно за тях е и навременното професионално ориентиране и изборът на професия, защото бъдещето им зависи именно от това, образованието да носи работа. Динамиката, с която се развива нашето общество, и предизвикателствата, пред които сме изправени, определят и третата по важност задача, да се усвояват и развиват дигиталните умения и у децата от етническите малцинства, защото без тези умения животът и тяхната реализация на пазара на труда в бъдеще ще бъдат немислими.

Заместник-министър Сачева изтъкна ролята на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, фокусът на който сега е насочен към 5, 6 и 7-гощишните деца, които не са в училище. Благодарение на него има драстичен спад в отпадането на деца от училище през последната година. От 21 000 отпадащи годишно преди, през изминалата година има 14 000 отпаднали, а над 24 000 деца са върнати обратно в системата.

Сачева посочи начините и средствата, с които Министерството подпомага дейностите по интеграцията на децата от етническите малцинства. С 450 000 лева по национална програма е подкрепена дейността на механизма, като една значителна част от средствата ще бъдат насочени към 47 проекта за работа с родители, защото съвместната работа с родителите е изключително важна за посещението в училище. Отпуснати са 25 млн. лева допълнително за детски градини и училища, които работят с деца от уязвими групи. Факт са образователните медиатори като професия и възможността училищата да ги наемат. Два нови проекта предстоят по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Единият от тях „Активно приобщаване“ е за 82 млн.лв. и е само за обхват на деца от уязвими групи в детските градини, а другият е за 130 млн. лева и е насочен към средните училища. Изградена е информационна система за децата в риск и е подобрена съвместната работа с другите институции – МТСП, МВР, МЗ. Предстои подписване на споразумения с Главна инспекция по труда и Агенцията по заетостта.

„Всички тези интегрирани мерки и средства са с цел подпомагане и облекчаване работата на образователните институции“, каза г-жа Сачева и призова разбирането по отношение на интеграцията на ромската общност да бъде променяно във връзка с предизвикателствата, които са свързани с определянето на тяхната идентичност, с миграцията и бъдещите дигитални разделения.

За разделението в обществото и спешната необходимост от образование за етническите малцинства говори и председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева. „Разделението на учебните заведения, свързано с условията на труд, свързано с материално-техническата база и особено в малките населени места, където са средоточени етническите групи, е изключително пагубно за получаването на качествено образование от тези деца“, заяви тя и се спря на въпросите как и по какъв начин трябва да се работи с различните етнически групи за образователната интеграция на децата, за да има рестарт на дейностите в тази насока. Такева посочи, че социалната политика на държавата задължително трябва да минава през образованието, за да се задържат децата в образователната система, и че трябва да се помисли за поощтряване на тези учители и родители, които активно работят за интеграцията на децата от етническите малцинства.

В първия ден на конференцията бяха представени темите „Защо боксува интеграцията на българските роми“ от доц. Йосиф Нунев, „Изследване ефикасността на дейностите за повишаване компетентността на педагогическите кадри за работа в мултиетническа среда“от проф. Пламен Макариев, „От образователна интеграция през превенция на отпадането до иновативни училища – мисията възможна“ от проф. Янка Тоцева и „Как да избираме и структурираме правилно добрата практика в областта на образователната интеграция“ от доц. Емил Бузов. Четвъртото издание на конференцията „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“е в рамките на дейностите, залегнали в реализация на Плана за действие по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.) и се организира от Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители. Тя е насочена към засилване на ефективността и разширяване на многообразието на мерките за приобщаване и интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, за задържането им в образователните институции, в т.ч. за повишаване квалификацията и нивото на интеркултурната компетентност на учителите. Само учителят с качествена подготовка и квалификация, с широкообхватни професионални компетентности и устойчиви нравствени ценности, може да мотивира и вдъхновява учениците си. Той е решаващ фактор за качественото образование в мултиетническа среда за напредъка на образователната интеграция, затова за него трябва да има специални грижи, свързани с подготовката, професионално-творческата адаптация и трудово-правната защита. До тези изводи достигнаха участниците в конференцията в края на първия ден. В следващите два дни ще бъдат представени добрите практики на отличените в конкурса участници.

Споделете

GoTop