ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ОЦЕНКАТА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА ЩЕ Е СПРЯМО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ИМ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ОЦЕНКАТА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА ЩЕ Е СПРЯМО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ИМ

Министерството на образованието и науката (МОН) и УНИЦЕФ работят по въвеждането на оценка на потребностите на децата и учениците чрез ICF-CY (Международната класификация на функционирането на човека, уврежданията и здравето за деца и младежи, разработена от Световната здравна организация). Оценката се базира на силните страни и възможностите на децата и ще подпомогне изготвянето на планове за подкрепа, заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на среща с представители на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование и центровете за специална образователна подкрепа. Предстои в началото на януари 2019 г. да започнат обучения на ресурсни учители, които ще прилагат методиката.

„Специалистите трябва да разпознават и предоставят подкрепа за личностно развитие, която включва допълнително обучение по български език, математика и други предмети за повишаване на резултатите. Тя е особено важна за децата от уязвими групи“, посочи Сачева. Тя обясни, че ранното оценяване на потребностите е приоритетна политика. Министерството проведе обучения на 1739 учители в детските градини в страната за прилагане на скрининг на деца от 3 г. до 3,6 г. „Целта е още от тази възраст да се установяват рисковете от бъдещи обучителни трудности. Обученията ще продължат и през новата учебна година“, подчерта Сачева.

През миналата година в детските градини и общообразователните училища в страната са се обучавали 22 263 деца и ученици. Центровете за подкрепа на процеса на приобщаващо образование са предоставили ресурсно подпомагане на 7583 деца. В петте специални училища – три за деца с увреден слух и две за такива с нарушено зрение, учат 708 ученици. През 2019 г. ще се търсят възможности за разкриване на нови места за психолози и педагогически съветници в образователните институции. През тази година броят на педагогическите специалисти, предоставящи подкрепа за личностно развитие, беше 3728.

Споделете

GoTop