ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” Е КЛЮЧОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” Е КЛЮЧОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева откри Десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР). В своето обръщение тя каза, че програмата е ключов инструмент за реализиране на националните приоритети в областта на образованието и науката.
Ангелиева съобщи, че изпълнението на научните проекти по приоритетна ос 1 вече е започнало и допълни, че през следващите години ключов момент в изпълнението на проектите по ОП НОИР ще бъде създаването на връзка между образованието и пазара на труда. „За нас е изключително важно да завършим успешно започнатото и да създадем условия за партньорство с бизнеса, както и устойчивост на инвестициите. Трябва да създадем всички условия за осигуряване на връзката между средното и висшето образование и нуждите на пазара на труда в България “, подчерта заместник-министърът.
Тя обяви, че с финансиране по ОП НОИР през следващите три години по проект „Квалификация за кариерно развитие на педагогическите специалисти“ Министерството на образованието и науката ще осигури допълнително обучение на близо 40 000 педагогически специалисти.
Ангелиева допълни, че вече върви процедура по одобрението на още един нов проект на МОН. „Подкрепа за успех“ е с бюджет от 130 милиона лева и ще подпомогне обхващането на повече ученици в системата на образованието, както и работата на деца със специфични образователни потребности чрез дейности за преодоляване на затрудненията им в обучението.
„Намаляването и предотвратяването на преждевременното напускане на училище е обща цел“, каза още Ангелиева. Тя допълни, че се очаква „Подкрепа за успех“ да надгради и допълни Механизма за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици. Проектът, който се подготвя от екип на министерството ще обхване 1 500 училища.
Изпълнителният директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Кирил Гератлиев съобщи, че над 365 хиляди деца и ученици са били включени в дейности по Оперативната програма. Той посочи, че повече от 26 000 деца от етническите малцинства или други уязвими групи са получили подкрепа в рамките на проекти по ОП НОИР и са предоставени стипендии на над 30 000 студенти, които се обучават в приоритетни за икономиката направления.
Гератлиев допълни, че над 40 000 студенти са участвали в студентски практики в реална работна среда. В резултат на удължаване на срока за изпълнение на проект „Студентски практики“ до края на 2018 г., вече са реализирани допълнително 1 650 практически обучения.
Към 31 октомври 2018 г. стойността на договорените средства по ОП НОИР е достигнала 654 млн. лв., което е близо 50% от обшия бюджет на стойност 1, 371 млн. лв. Реално изплатените средства са близо 285 млн. лв. или малко над 20% от бюджета на програмата.
В рамките на заседанието Комитетът за наблюдение гласува индикативната годишна работна програма за 2019 г., която включва процедури за близо 120 млн. лв. От тях 60 млн. лв. ще бъдат за научноизследователска дейност, а над 51 млн. лв. са за осигуряване на връзката между средното и висше образование и нуждите на пазара на труда.
Комитетът одобри и критериите за операция „Допълваща подкрепа за български научни организации, с одобрени проекти по програма „Хоризонт 2020 – Widespread-Teaming, фаза 2“ с бюджет от 60 млн. лева.

Споделете

GoTop