ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ПРАВИЛНО ПРОГРАМИРАНИТЕ ПОЛИТИКИ НАМАЛЯВАТ СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ПРАВИЛНО ПРОГРАМИРАНИТЕ ПОЛИТИКИ НАМАЛЯВАТ СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА

„Чрез правилно програмиране на политиките ние не само можем да изравним социалните неравенства, които бяха на дневен ред и по време на Българското председателство, но и да помогнем да се намалят тези неравенства във всички региони на Европа“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева при представянето на програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Тя благодари от името на ръководния екип на страните-донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, за възможността Министерството на образованието и науката да бъде Програмен оператор на най-голямата от програмите, изпълнявани с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в България.

„Ние имаме опита и добрите практики, които валидирахме с успешното управление на предишната програма „Деца и младежи в риск“, която не само постигна, но и в много отношения надхвърли очакваните социални резултати“, каза заместник-министър Ангелиева. Тя увери присъстващите, че предоставените средства ще бъдат използвани както за надграждане на постигнатото в предишния програмен период, така и за осъществяването на нови образователни инициативи с устойчив социален ефект.

Заместник-министърът посочи успешните резултати, постигнати при изпълнението на програмата „Деца и младежи в риск“ – изградени са четири младежки центъра, два от които носители на Знака за качество на Съвета на Европа, включени са повече от 9300 младежи в дейността на тези центрове, подпомогната е реконструкцията и модернизацията на десетки детски градини, и са обхванати общо 5368 деца на възраст от 3 до 6 години, над 35% от които от ромски произход.

„Благодарение на тези успехи, зад които стоят невероятните усилия не само на донорите, но и на общините, на учителите и много родители, министерството получи възможността през настоящия програмен период да ръководи програма с много по-широк социален обхват и с много по-голям финансов ресурс“, отбеляза още заместник-министърът и акцентира върху новостите – засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти и обединяване на усилията в провеждане на политиките за намаляване на неравенствата. Именно това е и основната цел на новата програма – засилване на икономическото и социално сближаване, осигуряване на системен подход в местното развитие и намаляване на бедността чрез интегрирани мерки в сферата на образованието, осигуряването на заетост и здравеопазването.

Общият бюджет на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ (2014-2021) е в размер на 41 176 471 евро. Те ще бъдат усвоявани поетапно чрез различни проекти в сферата на образованието, социалните услуги и здравеопазването, първите от които бяха представени от ръководителя на Програмния оператор Цветана Герджикова. Програмата предоставя широки възможности за финансиране на дейности, които са в подкрепа на основните политики на Министерството на образованието и науката, като от особена важност са проектите в областта на ранното детско образование и грижи. Те са насочени не само към подобряване на материално-техническата база в детските градини, но и към въвеждането на повече иновативни практики в тяхната дейност, а така също и към по-активното привличане и включване на родителите в работата с децата.

Проектите за изграждане на нови младежки центрове и подпомагане на откритите вече такива ще подкрепят дейностите по обхващането на децата в образователната система, което е и основната задача на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

В събитието взеха участие още Грете Одегаард, съветник в Посолството на Норвегия за Румъния и България и Даниела Цонева от Централното координационно звено на Министерския съвет.

Първите проекти се очаква да бъдат отворени за кандидатстване до края на тази година. Повече информация за програмата е налична на: https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie.

Споделете

GoTop