ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДЕЖ КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕС

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДЕЖ КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕС

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева участва в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на Съвета на Европейския съюз. То се провежда на 22 и 23 май в Брюксел, а основната тема, която ще се дискутира е „Изграждане на бъдещето на Европа – приносът на образованието и обучението за засилване на социалното сближаване“.
В своето обръщение заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева заяви, че за България всеки компонент на европейското образователно пространство има своята важна роля и мисия.
Тя посочи, че в основата на социалното сближаване са общите усилия за включване на всички учащи в качествено образование още в ранна възраст и през целия живот, както и осигуряването на необходимата подкрепа за всички ученици.
Заместник-министърът поясни, че за да постигнем тази цел, са необходими общи усилия на национално и европейско ниво в подкрепа на учителите.
Карина Ангелиева каза, че за България подготовката на следващото поколение учители е с приоритетно значение, защото без добре подготвени и мотивирани кадри в системата на образованието, всички други реформи ще бъдат забавени.
„Българското правителство полага много усилия за модернизиране на професионалната квалификация и обучението през целия живот на учителите, както и за увеличаване на учителските заплати“, акцентира Ангелиева и допълни, че предстои да се предприемат мерки за подкрепа на кариерното развитие на учителите и тяхната мобилност, както и за привличане на младите хора към учителската професия. България призова за по-високи цели в рамките на следващия програмен период на Структурните фондове и Еразъм плюс.
Като друга важна стъпка за укрепване на социалното сближаване заместник-министър Ангелиева посочи засилването на обмена на информация между държавите членки по отношение мобилността на децата, следващи своите родители. Тя съобщи, че в следващите две години трябва да се осигурят условия за обмена на информация по отношение тези деца и да се работи в посока припознаването на резултатите от периоди на учене в чужбина.
Като трета важна стъпка в процеса по социално сближаване заместник-министърът изтъкна инвестирането в иновации в образованието и изграждането на уменията на бъдещето.
В рамките на заседанието в Брюксел предстои да бяха приети две основни препоръки – за всеобхватен подход към преподаването и изучаването на езици и за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст. Повече информация тук:
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2019/05/22-23/
По време на работния обяд на министрите на образованието беше обсъдена ролята на изкуствения интелект в образованието. “ Изкуственият интелект (ИИ) не е далеч в бъдещето, а се случва тук и сега. Все по-бързото му развитие представлява предизвикателства и възможности пред нашата индустрия/икономика и общество“, сподели еврокомисар Наврачич.

Предложеният проект за Многогодишна финансова рамка (МФР) предполага 15 млрд. евро за цифрови инициативи в рамките на Хоризонт Европа, както и още 2,5 млрд. евро в областта на ИИ по новата програма Цифрова Европа и близо 700 млн. за цифрови умения.

Сложността и всеобхватността на ИИ предполага интердисциплинарност при обучението и изследването – математика, ИКТ, инженерни науки, философия, етика и т.н. Сътрудничество между отделни катедри, факултети и университети ще бъде ежедневие и затова призовахме в рамките на конференцията в София на 29 март, каза още г-жа Ангелиева.

Това предполага широки промени в програмите на висшите училища, както и на средните училища. Учителите трябва да създадат разбиране относно какво е ИИ – както трябва да разбираме какво е електричеството и как се ползва, без да бъдем електротехници. Това предполага учителите да имат базови знания и умения в ИИ. Държавите членки се разбрах да работят по темата в рамките на годината и да се направи платформа за споделяне на опит и практики.

Споделете

GoTop