ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА: МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ ТРЯБВА ДА СЕ НАСЪРЧАВА ОЩЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА: МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ ТРЯБВА ДА СЕ НАСЪРЧАВА ОЩЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

„Мотивацията за учене трябва да се насърчава още в ранна възраст докато децата посещават детска градина. Предучилищната подготовка осигурява основни езикови и математически знания, развива социалните умения, нивото на комуникация и социализация в различна от семейната среда“. Това заяви заместник-министър Деница Сачева на дискусия за ранното детско развитие, която се проведе в Брюксел. Тя подчерта, че в управленската програма на правителството на България е заложено разширяване на достъпа до предучилищна подготовка за децата на 4 години. „Това е тясно свързано с подобряването на образователните резултати и развитието на потенциала на децата. Това е една от мерките за предотвратяване на преждевременното напускане на училище. Децата в риск от отпадане са именно тези, които не са посещавали детска градина“, каза заместник-министърът.

По думите й инвестирането в умения трябва да започне от ранна детска възраст. Основните акценти в политиките за предучилищно и училищно образование ще бъдат формиране на когнитивни, социални и емоционални умения. „Успехът в детската грижа зависи и от взаимодействието със семейството. Това е необходимо не само за преодоляване на социалните неравенства, но и за промяна на отношението към образователните институции сред уязвимите общности. Съвместните ни усилия с общините, детските градини и училищата са насочени в тази посока“, обясни Деница Сачева.

Тя акцентира върху предвидените мерки по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Благодарение на нея ще бъдат подпомагани педагогическите иновации, които увеличават шансовете на децата и учениците да постигат по-добри образователни резултати. Ще бъдат предоставяни възможности, съобразени с нуждите на децата, и ще се стимулират предприемаческите им умения. Ще бъдат разработени и програми за семейна подкрепа, за да се насърчат родителите да се включват в образователния процес.

Споделете

GoTop