ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА: СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ СТАВАТ ВСЕ ПО-НЕОБХОДИМИ РЕШЕНИЯ ЗА КРИЗИТЕ В ОБЩЕСТВАТА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА: СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ СТАВАТ ВСЕ ПО-НЕОБХОДИМИ РЕШЕНИЯ ЗА КРИЗИТЕ В ОБЩЕСТВАТА

Социалните иновации не са иновации само в социалния или гражданския сектор. Те са иновации, в полза на обществото. Ако преди няколко години креативността беше на десето място в класацията на Световния икономически форум като умение на бъдещето, днес тя е на трето място, а на първо място е умението да решаваш комплексни проблеми. Съвременните общества са плетеница от сложни проблеми, повлияни от икономически, демографски, миграционни фактори на средата, недостиг на ресурси, криза на производствените системи. Социалните иновации са все по-необходимите решения на тези сложни уравнения. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на Международна конференция за социални иновации, която се проведе в София.

Тя подчерта, че по време на Българското председателство на Съвета на ЕС страната ни е защитавала необходимостта от създаване на механизъм и инструменти за финансиране на иновации в общините, малките и средните предприятия и неправителствения сектор. Трябва да се работи и за по-добър достъп до резултатите от проектите, финансирани с европейски средства. В момента съществуват възможности за финансиране по различни програми на ЕС, като Европейската програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, Програмата за заетост и социална иновация (EaSI), Еразъм + и Европейските структурни фондове и инвестиционни фондове.

„Нужно е да има свързаност между отделните инструменти, за да няма дублиране на средства и политики“, каза още заместник-министърът.

217 български организации участват в 450 проектни консорциума по Рамкова програма „Хоризонт 2020“, като чистото финансиране, което са успели да привлекат е малко над 65,8 млн. евро. Социалните иновации могат да бъдат открити и в трите приоритетни стълба на програмата, като те са насочени в направленията „Бъдещи и навлизащи технологии“, „Нанотехнологии“, „Здраве, демографски промени и благосъстояние“, „Чиста енергия“, „Хранителна сигурност“, „Транспорт“, „Климат и околна среда“, „Сигурни европейски общества“ и др. По програма „Еразъм+“ с 2 млн. евро за предложени социални иновации са подкрепени 23 училища, университети, изследователски и нестопански организации.

Споделете

GoTop