ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА: МОН СЪЗИДАТЕЛНО НАДГРАЖДА ПОЛИТИКИТЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА: МОН СЪЗИДАТЕЛНО НАДГРАЖДА ПОЛИТИКИТЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

В Министерството на образованието и науката се проведе пресконференция по представяне на резултатите от Международното изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) Teaching and Learning International Survey – TALIS 2013.

При откриването на пресконференцията заместник-министър Ваня Кастрева подчерта значението на изследването като посочи, че то е в потвърждение на мерките, планирани от Министерството на образованието и науката в изпълнение на политиките, насочени към утвърждаване на по-висок обществен статут на българския учител за повишаване ролята му на ключов фактор в обществото. „Изводите, които можем да направим във връзка с квалификацията на педагогическите специалисти и кариерното им развитие са, че предприетите от нас действия са в посока, абсолютно съизмерима с политиките на другите европейски държави, каза г-жа Кастрева и добави: „В тази връзка е и приетата Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 – 2020), както и планът за нейното изпълнение.“

Екипът на Министерството на образованието и науката е в готовност да работи по държавните образователни стандарти, заложени в новия проект на Закон за предучилищно и училищно образование. Държавните образователни стандарти в проектозакона са насочени към осигуряването на равен достъп до качествено образование за всяко дете и ученик и подкрепа на развитието им, което от своя страна кореспондира с ключовата фигура на българския учител“, уточни г-жа Кастрева.

В презентацията си г-жа Неда Кристанова, директор на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование, обърна внимание, че изследването TALIS е насочено към прогимназиалните учители, които работят с ученици от V до VIII клас.

Следващото издание на изследването ще бъде през 2018 година.

Международното изследване за преподаване и учене TALIS на OECD е международно сравнително изследване на условията за преподаване и учене в различни образователни системи, което основно се фокусира върху учебната среда и работните условия на прогимназиалните учители. Концептуалната рамка на TALIS е да бъде дългосрочна програма от изследвания с цикли, в които се проучват важни въпроси, свързани с политиките в образованието.

В България изследването се координира от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование и се осъществи с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

В изследването в България, което се проведе в периода 11.03 – 12.04.2013 г., се включиха 2975 учители, преподаващи в прогимназиален етап, от 197 училища и директорите им. Информацията се събира чрез собственоръчно попълване на въпросник за учителя и въпросник за директора.

В ТALIS 2013 акцентът пада върху темите, посочени след анализ на резултатите от предходния цикъл като оказващи влияние върху ефективното преподаване. По тази причина съдържателната рамка на TALIS 2013 се фокусира върху следните ключови аспекти:

  • роля на училищното ръководство за подпомагане на работата на учителите
  • оценяване, признание и възнаграждение на учителите
  • фактори, влияещи върху професионалната удовлетвореност на учителите
  • образование и професионално развитие на учителите.

Чрез предоставянето на актуални, валидни и сравними данни изследването цели да подпомогне страните да създадат политики в ключови области, създаващи качествени и съвременни учители и развиващи условията за ефективно образование като се стреми:

  • Да създаде ясни международни индикатори и да направи подробни анализи на практиките, свързани с учителите и преподаването, които да подпомогнат страните при разработването на политики за създаване на условия за ефективно преподаване и учене.
  • Да анализира събраните данни, като даде възможност за сравнения между различните страни във връзка с изправянето им пред сходни предизвикателства, различни подходи за справянето с тях и влиянието, което те имат върху учебния процес като цяло.

Българският доклад „Перспективи пред преподаването и ученето. Резултати от международното изследване TALIS 2013“ дава възможност да се сравнят данните от участието на България през 2008 и 2013 година.

Докладът е публикуван на сайта на Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование.

Споделете

GoTop