ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Г-ЖА КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност в Брюксел. Там бяха представени Заключенията на Съвета за Европейското научноизследователско пространство и бе обсъден Докладът за напредъка на плана за изпълнението на рамковата програма „Хоризонт Европа“. В рамките на заседанието бе приет и общ подход за работа по Регламента за участие в програмата.

Карина Ангелиева изрази подкрепата на България към одобрения подход. Тя благодари на Австрийското представителство за предложения пакет от промени за увеличаване на съвместните научни изследвания и иновации в ЕС „Advanced Europe“, който е създаден в отговор на исканията на редица държави членки от Източна Европа за по-ефективни механизми за преодоляване на пропастта между старите и новите страни членки в областта на науката.

Заместник-министърът подчерта, че е нужно драстично увеличение на бюджета по изпълнението на промените, който трябва да бъде подкрепен и допълнен с общоевропейски усилия. По отношение на действията „Мария Кюри“ за сътрудничеството между бизнеса и науката Ангелиева каза, че е важно да се работи за подпомагане на учените, които живеят извън родината си, да се завръщат в своите държави. Тази мярка е начин за преодоляване на т.нар „изтичане на мозъци“, което е и един от сериозните проблеми пред развитието на българската наука.

На заседанието бе постигнато и съгласие по отношение на структурата на Стълб II по програма „Хоризонт Европа“, който ще осигури повече условия за развитието на социалните и хуманитарните науки. Бяха одобрени и новите клъстери „Култура и приобщаващо общество“, „Гражданска сигурност и обществото“, „Цифрова сфера, промишленост, космическо пространство“ и „Мобилност“. С тези нововъведения ще се придаде по-голямо значение на културното наследство, обществено-икономическите трансформации, приобщаването и растежа, устойчивостта, сигурността, цифровите технологии, кръговата икономика, чистия и достъпен транспорт и др.

Споделете

GoTop