ЗНАЧЕНИЕТО НА ЧЕТЕНЕТО Е СРЕД ТЕМИТЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ , КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕС

ЗНАЧЕНИЕТО НА ЧЕТЕНЕТО Е СРЕД ТЕМИТЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ , КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС. То ще се проведе на 15 и 16 май 2023 г. в Брюксел, Кралство Белгия.

По време на Съвета ще се проведе дебат на тема „Четенето и неговото значение за ученето, за справедливото и активното участие в обществото“. Предвижда се министрите на образованието да приемат Резолюция на Съвета относно Европейското пространство за образование (ЕПО): Поглед до 2025 г., както и Заключения, свързани с последващи стъпки за превръщане на автоматичното взаимно признаване в образованието и обучението в реалност.

Министрите, отговорни за младежта, ще приемат Заключения на Съвета относно социалното измерение на една устойчива Европа за младежта, Резолюция за резултатите от 9-ия цикъл на Диалога на ЕС по въпросите на младежта и Резолюция за преразглеждане на Работния план на Стратегията на ЕС за младежта за периода 2022 – 2024 г. Планиран е дебат на тема „Включването на младите хора в обществото и неговите процеси за вземане на решения: Фокус върху приобщаване на млади хора от Украйна в ЕС 2022“.

Очаква се министрите с ресор спорт да одобрят Преразглеждане на Резолюцията на Съвета от 2019 г., свързана с представителството на държавите членки на ЕС в УС на WADA и координирането на техните позиции преди заседанията на УС и да проведат дебат за гарантиране на зачитането на правата на човека при организирането на големи международни спортни събития.

Съветът на министрите, отговорни за културата и аудиовизията, ще приемат Заключения, свързани със застрашените от риск и разселени артисти. Те ще се запознаят с доклад за напредъка по Регламент относно Европейски акт за свобода на медиите.

Споделете

GoTop