621 Растениевъдство и животновъдство

ДОС за придобиването на квалификация по професия

621030 Растениевъд от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“ (публ. 20.11.2023 г.)

621040 Техник-животновъд от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“ (публ. 11.06.2021 г.)

621060 Фермер от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“ (публ. 01.03.2023 г.)

621110 Работник в растениевъдството от област на образование „Селско, горско и рибно сто­панство“ (публ. 04.10.2023 г.)

621130 Кинолог от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“ (публ. 27.06.2022 г.)

621140 Агроеколог

GoTop