Материали, насоки, документи

Стратегическа визия за развитие на дуалното обучение (публ. 17.10.2023 г.)


НАРЕДБА № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
(Загл. изм. – ДВ, бр. 40 от 2018 г., в сила от 15.05.2018 г.) (Обн. – ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г.; изм. и доп., бр. 40 от 15.05.2018 г., в сила от 15.05.2018 г.)


Практическо ръководство за дуално обучение

Програма за обучение на наставници за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните за осъществяване обучение чрез работа (дуална система на обучение), утвърдена със Заповед РД№09-997/02.04.2019 г. на министъра на образованието и наука

Заповед № РД09-495/21.02.2020 г. за утвърждаване на удостоверение за обучение на наставници (публ. 21.02.2020 г.)


GoTop