Проект „EQAVET: VIREO 3-RE-MODE“

Проект № 101048469 – ERASMUS-EDU-2021-EQAVET-IBA – VIREO 3-RE-MODE по програма Еразъм+


Проект № 101048469 – ERASMUS-EDU-2021-EQAVET-IBA – VIREO 3-RE-MODE по програма Еразъм+

Информация за проект „Осигуряване на качеството при преглед на учебното съдържание и модернизацията на професионалното образование и обучение“ – „EQAVET: VIREO 3-RE-MODE“ по програма Еразъм+

Цели и основни дейности (публ. 14.06.2022 г.)


Методология за използване на информация от пазара на труда за адаптиране на учебните програми в професионалното образование и обучение с пилотно проучване в секторите „Строителство“, „Туризъм“ и „Информационни и комуникационни технологии“ (публ. 11.10.2023 г.)


Опитът на Испания в осигуряване на съответствие на ДОС, учебните и изпитните програми с нужните умения на пазара на труда (публ. 15.09.2022 г.)

Нидерландия – дефиниции и използване на образователни стандарти (публ. 15.09.2022 г.)

Основни препоръки от доклада на Центъра за иновации и експертиза в областта на професионалното образование и обучение в Холандия (СИНОП) за съдържанието на професионалното образование и обучение по проект „Техническа помощ за създаване на секторни съвети за уменията“ (публ. 15.09.2022 г.)


Регионални работни срещи по проект № 101048469-ERASMUS-EDU-2021-EQAVET-IBA-Vireo 3, април – юни 2023 г. (публ. 07.07.2023 г.)

Работна среща по проект № 101048469-ERASMUS-EDU-2021-EQAVET-IBA-Vireo 3, 15 февруари 2023 г., гр. София (публ. 17.02.2023 г.)

Работна среща по проект № 101048469-ERASMUS-EDU-2021-EQAVET-IBA-Vireo 3, 9 декември 2022 г., гр. София (публ. 12.12.2022 г.)

Работна среща по проект № 101048469-ERASMUS-EDU-2021-EQAVET-IBA-Vireo 3, 22 ноември 2022 г., гр. София (публ. 29.11.2022 г.)

Работна среща по проект № 101048469-ERASMUS-EDU-2021-EQAVET-IBA-Vireo 3, 10 и 11 октомври 2022 г., гр. Пловдив (публ. 29.11.2022 г.)

GoTop