Национални изпитни програми от 1993 г.

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация на ЗАВЪРШВАЩИТЕ ХІІ КЛАС през УЧЕБНАТА 2007/2008 година, с ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ клас

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ И ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА, 1993 г.

01 ГЕОЛОГИЯ, ПРОУЧВАНЕ И МИННО-ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

0172. Техника на проучване и сондажна електромеханика

0175. Минна електромеханика

02. МЕТАЛУРГИЯ

03 ЕНЕРГЕТИКА

0372. Топлинна и хладилна техника

0373. Инсталационен техник

04 МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ

0473. Технология на машиностроенето – топла обработка

0485. Машини и съоръжения в леката промишленост

05 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

0581. Електронна техника

06 ТРАНСПОРТ

0671. Управление на транспортното предприятие

07 ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

0771. Химични технологии

0773. Силикатни технологии

08 СТРОИТЕЛСТВО

10 ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

11 ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

1182. Технологичен и микробиологичен контрол

12 ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ

1274. Художествено оформление на текстилни площни изделия

1277. Моделиране, конструиране и технология на коженото и кожухарското облекло

1284. Компютърно проектиране на текстилни площни изделия

13 ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

1376. Организатор на производството

1397. Туристически водач

14 ИЗКУСТВА

1470. Изобразителни изкуства

1471. Дизайн

1472. Театрален, кино и телевизионен декор

II. СПТУ

01 ОПЕРАТОРИ

02 МОНТЬОРИ

03 МЕХАНИЗАТОРИ

04 СТРОИТЕЛИ

05 ПРОФЕСИИ В СФЕРАТА НА ОБСЛУЖВАНЕТО

06 ЕДИНИЧНИ ПРОФЕСИИ

01 ОПЕРАТОРИ

0101 МИННО-ДОБИВНО И ГЕОЛОГО-ПРОУЧВАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

010103 Оператор на машини за обработване на скални материали

0102 В МЕТАЛУРГИЧНОТО, ХИМИЧНОТО И СИЛИКАТНОТО ПРОИЗВОДСТВО

010204 Оператор на химико-технологични процеси

010207 Оператор в кожарското и кожухарското производство

010208 Оператор в апретурното и багрилното производство, химическо чистене и пране

0103 В биотехнологичното и хранително-вкусовото производство

010302 Оператор в хранително-вкусовата промишленост

0104 В МЕТАЛООБРАБОТВАЩОТО ПРОИЗВОДСТВО

010401 Оператор на металорежещи машини

010402 Оператор-настройчик на металорежещи машини с ЦПУ

0105 В енергетиката, електрониката и електропромишленото производство

0109 В общественото обслужване

02 МОНТЬОРИ

020001 Монтьор на машини, апарати, уреди и съоръжения по производство на:

020002 Монтьор на оптико-механични и оптико-електронни уреди

0201 В електроенергетиката, електропромишлеността и електрониката

020102 Монтьор по електрообзавеждане

020103 Монтьор на електрически мрежи и уредби за високо и ниско напрежение

020104 Монтьор на електронна техника

0202 В строителството

020201 Монтажник на строителни инсталации

020202 Монтажник на промишлени и енергийни съоръжения

03 МЕХАНИЗАТОРИ

0302 В строителството

030202 Машинист-крановик

0304 В транспорта

030403 Монтьор и водач на МПС

030404 Монтьор-водач в градски електротранспорт

030407 Гаров оператор

04 СТРОИТЕЛИ

0401 Строител на сгради

040101 Строител-монтажник

040102 Строител за външно и вътрешно оформяне на сгради

0402 Строител на съоръжения

040203 Пътен строител

05 ПРОФЕСИИ В СФЕРАТА НА ОБСЛУЖВАНЕТО

050004 Кулинар

06 ЕДИНИЧНИ ПРОФЕСИИ

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ УЧИЛИЩА

НИП за ПРОФЕСИИ по ПРОЕКТ „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ – програма ФАР

GoTop