Национални изпитни програми по списъка след 2004

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 – 2017 г.

СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

GoTop