Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2017 г.

Утвърдени учебни програми Предприемачество – 8 клас и Икономика – 10 клас за всички професионални гимназии

Утвърдени учебни програми по Обща икономическа теория и Икономика на предприятието – за всички професионални направления по икономика

Област 21 Изкуства – професионални направления: 212, 213, 214 (акт. 07.07.2023 г.)

341 Търговия на едро и дребно

342 Маркетинг и реклама

343 Финанси, банково и застрахователно дело

344 Счетоводство и данъчно облагане

345 Администрация и управление

346 Секретарски и административни офис дейности

481 Компютърни науки

482 Приложна инфроматика

521 Машиностроене, металообработване и металургия

522 Електротехника и енергетика

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

524 Химични продукти и технологии – I

524 Химични продукти и технологии – II

525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (акт. 23.12.2021 г.)

541 Хранителни технологии – I

541 Хранителни технологии – II – Оператор в ХВП

542 Производствени технологии – Текстил, облекло обувки и кожи I 542010 Десенатор на текстил; 542020 Текстилен техник; 542030 Оператор в текстилно производство

542 Производствени технологии – Текстил, облекло обувки и кожи II 542050 Оператор в производството на облекло; 542060 Моделиер-технолог на обувни и коженогалантерийни…

542 Производствени технологии – Текстил, облекло обувки и кожи III

543 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – ДЪРВЕСИНА, ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСИ И СТЪКЛО

544 МИННО ДЕЛО, ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

581 АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗЪМ И ГЕОДЕЗИЯ

581 Геодезия – учебни програми

582 СТРОИТЕЛСТВО I

582 СТРОИТЕЛСТВО II

621 Растениевъдство и животновъдство I

621 Растениевъдство и животновъдство II

621 Растениевъдство и животновъдство III

622 Градинарство (Паркове и градини))

623 ГОРСКО СТОПАНСТВО

640 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

725 МЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕБНИ ТЕХНОЛОГИИ

726 Терапия и рехабилитация

762 Социални дейности

811 ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ

812 ПЪТУВАНИЯ, ТУРИЗЪМ И СВОБОДНО ВРЕМЕ

813 Спорт (акт. 29.08.2023 г.)

815 Фризьорски и козметични услуги

840 Транспортни услуги (акт. 23.12.2021 г.)

851 ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

861 СИГУРНОСТ

GoTop