Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2018 г.

Утвърдени учебни програми за професионални направления:

341 Търговия на едро и дребно, 342 Маркетинг и реклама, 343 Финансово, банково и застрахователно дело и 482 Приложна информатика

344 Счетоводство и данъчно облагане, 346 Секретарски и административни офис дейности и 347 Трудов живот

Утвърдени учебни планове и програми за професионални направления:

342 Маркетинг и реклама и 343 Финансово, банково и застрахователно дело

Общи за различни професионални направления в областта на икономиката – 341, 342, 343, 482

346 Секретарски и административни офис дейности и 347 Трудов живот

Утвърдена учебна програма по Здравословни и безопасни условия на труд – обща професионална подготовка

212 Музикални и сценични изкуства

213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти

214 Дизайн

215 Приложни изкуства и занаяти

341 Търговия на едро и дребно

344 Счетоводство и данъчно облагане

345 Администрация и управление

443 Науки за земята

481 Компютърни науки

482 Приложна информатика

521 Машиностроене, металообработване и металургия

522 Електротехника и енергетика

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

524 Химични продукти и технологии

525 Моторни превозни средства кораби и въздухоплавателни средства (акт. 23.12.2021 г.)

541 Хранителни технологии

542 Производствени технологии – текстил, облекло обувки и кожи (публ. 08.11.2018 г., акт. 24.08.2020 г.)

543 Производствени технологии-дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми

581 Архитектура, урбанизъм и геодезия

582 Строителство

621 Растениевъдство и животновъдство

622 Градинарство (паркове и градини)

623 Горско стопанство

640 Ветеринарна медицина

725 Медицинска диагностика и лечебни технологии

726 Терапия и рехабилитация

762 Социална работа и консултиране

811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг (публ. 14.09.2018 г., доп.03.12.2019 г.)

812 Пътувания, туризъм и свободно време

813 Спорт

815 Фризьорски и козметични услуги

840 Транспортни услуги (акт 23.12.2021 г.)

851 Технологии за опазване на околната среда

861 Сигурност

GoTop