Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2019 г.

Четири примерни учебни програми по Предприемачество (публ. 16.10.2019 г.)

Учебни планове и програми по професионална подготовка за област Изкуства – професионални направления:
212 Музикални и сценични изкуства; 213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти;
214 Дизайн; 215 Приложни изкуства и занаяти

215 Приложни изкуства и занаяти (публ. 16.09.2019 г., добавено 17.09.2019 г.)

341 Търговия на едро и дребно (публ. 24.08.2019 г., добавено 05.12.2019 г.)

345 Администрация и управление (публ. 24.08.2019 г., добавено 23.10.2019 г.)

346 Секретарски и административни офис дейности

443 Науки за земята (публ. 16.09.2019 г.)

482 Приложна информатика (публ. 13.09.2019 г.)

521 Машиностроене, металообработване и металургия (публ. 16.09.2019 г., добавено 17.09.2019 г.)

522 Електротехника и енергетика (публ. 13.09.2019 г., добавено на 31.10.2019 г., 26.11.2019 г. и на 07.02.2020 г.)

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (публ. 13.09.2019 г., добавено на 04.11.2019 г., допълнено на 06.06.2022 г.)

524 Химични продукти и технологии (публ. 17.09.2019 г.)

525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (публ. 31.08.2020 г., акт. 23.12.2021 г.)

542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (публ. 29.10.2019 г.)

543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло (публ. 12.04.2019 г., добавено на 17.09.2019 г.)

544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми (публ. 17.09.2019 г.)

Планове и програми за 621 „Растениевъдство и животновъдство“ (публ. 03.09.2019 г.)

581 Архитектура, урбанизъм и геодезия (публ. 15.06.2020 г., акт. 17.07.2020 г.)

582 Строителство (публ. 15.06.2020 г., акт. 23.12.2021 г.)

621 Растениевъдство и животновъдство

622 Градинарство (паркове и градини) (публ. 17.09.2019 г., акт. 21.02.2020 г.)

623 Горско стопанство (публ. 23.10.2019 г., акт. 29.08.2023 г.)

640 Ветеринарна медицина

724 Дентална медицина и зъботехника (публ. 16.09.2019 г., акт. 09.01.2024 г.)

811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг (публ. 16.09.2019 г.)

840 Транспортни услуги (публ. 31.08.2020 г., акт. 21.09.2020)

851 Технологии за опазване на околната среда (публ. 17.09.2019 г.)

GoTop