Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2020 г.

Учебна програма за обща професионална подготовка по учебен предмет чужд език по професията за професионалните направления от област на образование код 21 „Изкуства“ (публ. 15.09.2020 г.)

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет икономическа информатика по специалност код 4820101 „Икономическа информатика“ от професия код 482010 „Икономист-информатик“ от професионално направление код 482 „Приложна информатика“ (публ. 17.08.2020 г.)

212 Музикални и сценични изкуства (публ. 26.06.2020 г., акт 08.09.2020 г.)

213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти (публ. 08.09.2020 г.)

214 Дизайн (публ. 08.09.2020 г., акт. 30.09.2020 г.)

215 Приложни изкуства и занаяти (публ. 08.09.2020 г., акт. 24.09.2020 г.)

343 Финанси, банково и застрахователно дело (публ. 22.05.2020 г.)

443 Науки за земята (публ. 24.09.2020 г., акт. 21.10.2020 г.)

481 Компютърни науки (публ. 18.09.2020 г.)

482 Приложна информатика (публ. 22.05.2020 г., акт.28.09.2020 г.)

521 Машиностроене, металообработване и металургия (публ. 08.10.2020 г., акт.14.10.2020 г., 27.11.2020 г., 08.03.2021 г.)

522 Електротехника и енергетика (публ. 27.03.2020 г., акт. 02.04.2020 г., …, 18.09.2020 г.)

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (публ. 27.03.2020 г., акт. 24.08.2020 г., 08.09.2020 г., 17.09.2020 г., 08.10.2020, 13.07.2021 г.)

524 Химични продукти и технологии (публ. 08.10.2020 г., акт. 21.10.2020 г.)

525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (публ. 01.10.2020 г., акт. 20.10.2020 г.)

541 Хранителни технологии (публ. 15.09.2020 г.)

542 Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи (публ. 03.09.2020 г.)

543 Производствени технологии-дървесина, хартия, пластмаси и стъкло (публ. 08.09.2020 г.)

544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми (публ. 30.09.2020 г., акт. 12.10.2020 г.)

581 Архитектура, урбанизъм и геодезия (публ. 01.10.2020 г., акт. 20.10.2020 г.)

582 Строителство (публ. 01.10.2020 г., акт. 20.10.2020 г.)

621 Растениевъдство и животновъдство (публ. 08.09.2020 г., акт. 14.09.2020 г.)

724 Дентална медицина и зъботехника (публ. 15.09.2020 г.)

725 Медицинска диагностика и лечебни технологии (публ. 15.09.2020 г.)

762 Социална работа и консултиране (публ. 17.09.2020 г.)

811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг (публ. 03.09.2020 г., акт. 15.09.2020 г.)

812 Пътувания, туризъм и свободно време (публ. 15.05.2020 г.)

815 Фризьорски и козметични услуги (публ. 08.09.2020 г.)

840 Транспортни услуги (публ. 01.10.2020 г., акт. 20.10.2020 г., акт. 19.11.2020 г.)

851 Технологии за опазване на околната среда (публ. 24.09.2020 г., акт. 12.10.2020 г.)

GoTop