Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2021 г.

212 Музикални и сценични изкуства (публ. 09.09.2021 г.)

213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти (публ. 09.09.2021 г., 06.12.2021 г.)

214 Дизайн (публ. 09.09.2021 г.)

215 Приложни изкуства и занаяти (публ. 09.09.2021 г., акт. 20.09.2021 г.)

343 Финанси, банково и застрахователно дело (публ. 18.01.2021 г.)

345 Администрация и управление (публ. 08.11.2021 г.)

Учебни планове и учебни програми код 34 Стопанско управление и администрация: (публ. 18.01.2021 г., акт. 16.09.2021 г.)

344 Счетоводство и данъчно облагане,
345 Администрация и управление и
346 Секретарски и административни офис дейности
(публ. 18.01.2021 г., акт. 16.09.2021 г.)

481 Компютърни науки (публ. 15.11.2021 г.)

482 Приложна информатика (публ. 16.09.2021 г.)

521 Машиностроене, металообработване и металургия (публ. 20.09.2021 г., акт. 05.10.2021)

522 Електротехника и енергетика (публ. 19.08.2021 г., посл. акт. 15.11.2021 г.)

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техник (публ. 08.09.2021 г.)

524 Химични продукти и технологии (публ. 20.09.2021 г., акт. 08.12.2021 г.)

525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (публ. 17.09.2021 г., акт 16.12.2021 г.)

541 Хранителни технологии (публ. 03.09.2021 г.)

542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (публикувано 20.08.2021 г.)

544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми (публикувано 20.09.2021 г.)

582 Строителство (публ. 15.09.2021 г.)

621 Растениевъдство и животновъдство (публ. 14.09.2021 г., акт. 27.10.2021 г.)

622 Градинарство (паркове и градини) (публ. 14.09.2021 г., акт. 30.09.2021 г.)

724 Дентална медицина и зъботехника (публ. 03.09.2021 г.)

762 Социална работа и консултиране (публ. 23.09.2021 г., акт.06.10.2021 г.)

840 Транспортни услуги (публ. 17.09.2021 г., акт. 18.11.2021 г.)

851 Технологии за опазване на околната среда (публ. 20.09.2021 г.)

GoTop