Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2023 г.

213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти (публ. 29.11.2023 г.)

214 Дизайн (публ. 29.11.2023 г.)

341 Търговия на едро и дребно (публ. 27.09.2023 г., акт. 20.12.2023 г.)

443 Науки за земята (публ. 13.09.2023 г.)

482 Приложна информатика (публ. 27.09.2023 г.)

521 Машиностроене, металообработване и металургия (публ. 13.09.2023 г.)

522 Електротехника и енергетика (публ. 19.10.2023 г.)

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (публ. 12.09.2023 г., акт 09.11.2023 г.)

524 Химични продукти и технологии (публ. 02.10.2023 г.)

544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми (публ. 13.09.2023 г.)

582 Строителство (публ. 01.09.2023 г. акт. 15.09.2023 г.)

811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг (публ. 04.05.2023 г.)

840 Транспортни услуги (публ. 04.05.2023 г., допълнение 01.09.2023 г., допълнение 20.09.2023 г.)

GoTop