НАРЕДБА за приобщаващото образование

(обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.) Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.

Споделете

GoTop