Свободно място за длъжността „учител в началния цикъл (I – V клас)” в Европейското училище – Брюксел ІV

З А П О В Е Д
№ РД 09-898/23.05.2018 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с Конвенцията за определяне на Статута на Европейските училища и необходимостта от номиниране на български учители в тези училища,

ОБЯВЯВАМ

свободно място за длъжността „учител в началния цикъл (I – V клас)” в Европейското училище – Брюксел ІV, с допълване на нормата за преподавателска работа с часове по музика, изобразително изкуство и спорт в други езикови секции:

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Да са български граждани.
 2. Да притежават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” по специалност от професионално направление “Педагогика”, шифър 1.2. от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.
 3. Да притежават професионална квалификация “начален учител” съгласно т. 3 на Приложение № 1 към чл. 24 на Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, като предимство ползват завършилите специалност “Начална училищна педагогика с чужд език” .
 4. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците.
 5. През последната година преди подаването на документите за заемане на съответната длъжност да нямат прекратен трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда – липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата (за кандидати, упражнявали трудова дейност в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда) или трудов договор, прекратен на аналогично основание съгласно съответното чуждо законодателство (за кандидатите, упражнявали трудова дейност при условия и ред на чуждестранно законодателство).
 6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
 7. Да владеят чужд език (английски и/или френски) на ниво не по-ниско от В2, съгласно Европейската езикова рамка.
 8. През последната година да нямат наложено дисциплинарно наказание на основание чл. 188, т. 2 и т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление до министъра на образованието и науката (по образец). Тук можете да свалите: Заявление за участие в интервю
 2. Мотивационно писмо
 3. Професионална автобиография (европейски формат) на български и на английски.
 4. Копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” и професионална квалификация „начален учител”.
 5. Документ за владеене на чужд език на ниво не по-ниско от В2 съгласно Европейската езикова рамка (за кандидатите, които не са завършили специалността “начална училищна педагогика с чужд език”).
 6. Копие от трудова книжка и/или друг официален удостоверителен документ, доказващ професионален опит.
 7. Документ, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.
 8. Други документи (ако кандидатът притежава такива) – за образователно квалификационна степен, за професионално-квалификационна степен, препоръка от работодател и пр.

III. ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА:

Свободните места се заемат чрез:

 1. Подбор по документи.
 2. Интервю.

До участие в интервюто не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията по т. I от настоящата заповед.

Допуснатите до интервю кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на интервюто.

По време на интервюто кандидатите ще бъдат оценявани по следните критерии:

 • компетентност, свързана с познаване на организацията и съдържанието на обучението в началния етап на основното образование у нас;
 • компетентност, свързана с познаване на организацията и съдържанието на обучението в началния цикъл (I – V клас) в системата на Европейските училища;
 • комуникативна компетентност (умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване);
 • езикова компетентност в областта на ползвания чужд език.

Министърът на образованието и науката взема окончателно решение за заемане на свободното място за длъжността „учител в началния цикъл (I – V клас)” в Европейското училище – Брюксел ІV.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявата (гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А). Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи. Копията на документите, удостоверяващи трудовия стаж, трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да бъдат оформени към датата на подаването им.

Заповедта да се публикува на електронната страница на МОН.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Таня Михайлова – заместник-министър.

GoTop