conference.eadtu.eu

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОТВОРЕНО, ГЪВКАВО ОНЛАЙН ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕРИОДА 19-21 ОКТОМВРИ 2016 Г. ОРГАНИЗИРА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ (EADTU)

Конференцията е на тема: "Възможности и влиянието на новите начини на преподаване и учене". Домакин на събитието е университетът Uninettuno, Рим.

Европейската асоциация за дистанционно обучение на университетите (EADTU) е водеща институционална асоциация на Европа, която се фокусира върху онлайн отворено и гъвкаво висше образование и е в основата на програмата за модернизиране на европейските университети. Стартирала с единадесет членове учредители в десет европейски държави, в EADTU сега членуват петнадесет институции и четиринадесет национални асоциации на територията на 25 държави, над 200 университета и около 3 милиона студенти.

През последните години университетите преживяват дълбока трансформация по отношение на преподаването на висшето образование чрез електронно обучение и онлайн образование. Новите начини на преподаване и учене създават нови възможности за повишаване на качеството на учебния опит, за достигане до нови целеви групи и за предлагане на свободно достъпно отворено образование посредством интернет.

Европейското висше образование все още поддържа отлично ниво на качество, като нараства търсенето на продължаващо професионално обучение за иновации в бизнеса; както и движение за отворено образование. Наскоро бежанската криза доведе до критична ситуация, която поставя нови предизвикателства пред сектора на висшето образование. Хиляди хора трябва да бъдат успешно интегрирани и образовани.

Висшето образование може да отговори на тези предизвикателства, ако системите са достатъчно издръжливи. Те трябва да се модернизират чрез използване на новите технологии.

Конференцията в Рим се фокусира върху следните теми:

  • Национална и институционални политики и промени в преподаването и ученето;
  • Увеличаване на правата на университетите за високи постижения в областта на висшето образование, подобряване на качеството на висшето образование;
  • Програмата за модернизиране на европейските университети: образование за иновации и предприемачество;
  • Гъвкаво продължаващо образование и нови видове курсове (кратки програми за обучение);
  • Отворено образование;
  • Социално включване и висше образование за малцинствата (бежанци, мигранти);
  • Евро-средиземноморско сътрудничество.

За повече информация http://conference.eadtu.eu/

GoTop