Форум на EUA

ТРЕТИ ФОРУМ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ (EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION – EUA)

(6 и 7 октомври 2016 г., Португалия)

На 6 и 7 октомври 2016 г. в Португалия, предстои провеждането на третия форум на Асоциацията на европейските университети (European University Association – EUA). Форумът представлява платформа за финансиране на висшето образование, отворена за всички заинтересовани страни – висш ръководен състав, изследователи, студенти, държавни органи, обществени и частни спонсори и партньори. Предстоящото събитие ще се фокусира върху най-важните въпроси, свързани с предоставянето на добавена стойност за обществото и ефективно управление на университетите, както и върху ключовите условия, които дават възможност на институциите да изпълняват своите задачи по ефективен начин. Предмет на дискусии ще бъдат следните въпроси:

  • Какви политики и стратегии могат да помогнат на университетите да изпълняват ефективно своите мисии?
  • Как може да се оцени приносът на университетите към обществото?
  • Трябва ли университетите да докладват за своята икономическа добавена стойност? И ако да – как?
  • Какви са очакванията на финансиращите организации и политици? Как може заинтересованите страни да осъществят продуктивен диалог на ниво система?
  • Какви са най-новите тенденции и какво е бъдещето на европейското финансиране?
  • Как могат университетите да търсят нови партньорства и да разнообразят източниците си на финансиране?

Форумът ще предостави уникална възможност за обмяна на опит и информация за най-новите научни и практически знания за това как да се насърчи и направи по-видим приносът на университетите към обществото и икономиката.

За повече информация – http://www.eua.be/event/funding-forum-2016.

GoTop