Конференция „ПОДОБРЯВАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ПРЕПОДАВАНЕ”

КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОДОБРЯВАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ПРЕПОДАВАНЕ”
15-17 юли 2015 г., гр. Любляна, Словения

В периода 15-17 юли 2015 г. в гр. Любляна, Словения, ще се проведе 40-тaта конференция „Подобряване на университетското преподаване”. Темата на предстоящото събитие е „Студентите като партньори в областта на иновациите”, но предложения се приемат по всички теми, свързани с качеството на преподаването и ученето в системата на висшето образование.

Всяка година конференцията предлага възможност на участници от целия свят да споделят добри практики, открития и предизвикателства, свързани с подобряване ефективността на обучението. Дискутират се теми, касаещи различните заинтересовани страни в системата на висшето образование – студенти, преподаватели, служители във висшите училища, работодателски и други организации.

Повече информация може да се намери на http://www.iutconference.com/about-iut/http://www.iutconference.com/about-iut.

GoTop