Национална студентска олимпиада по математика, 2010 г.

НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ) е състезание по математика между студенти, обучаващи се на образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”.

Тя се организира от 1974 г. от висшите училища, Институт по математика и информатика при БАН и Съюз на математиците в България. Целта е да се повишава интересът на студентите към математиката и да се създават условия за обмен на опит сред преподавателските екипи.

През 2010 г. НСОМ се провежда при домакинството на Софийския университет „Св. Климент Охридски” чрез Факултета по математика и информатика.

Съорганизатор е Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий”. Тазгодишната олимпиада отбелязва годишнина от смъртта на известния български математик акад. проф. дмн Борислав Боянов (1944-2009).

Олимпиадата ще се състои от 14 до 16 май 2010 г. в гр. Велико Търново.

От тази учебна година НСОМ е под егидата на Министъра на образованието, младежта и науката.

Право за участие:
всеки студент, обучаващ се на образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” в акредитирано висше училище в Република България.

Регламент:
Студентите се разпределят в три състезателни групи по следните тематични области:
Група А – математика, информатика и компютърни науки;
Група Б – природни и технически науки, сигурност и отбрана;
Група В – всички неизброени в групи А и Б.
Най-добре представилите се студенти получават медали съгласно традицията в международните олимпиади по математика – награждават се до 50% от участниците в приблизително съотношение 1:2:3 за златен, сребърен и бронзов медал.
Организацията на олимпиадата се осъществява от Национална комисия и висшето училище – домакин.

Поканват се да участват студенти от всички висши училища.

Срок за регистрация – 30.04.2010 г., на посочения по-долу интернет-адрес на НСОМ.

Национална комисия за организиране на НСОМ:
проф. дпн Сава Гроздев – председател
гл. ас. Паскал Пиперков – секретар
проф. дмн Гено Николов
доц. д-р Петър Рашков
доц. д-р Владимир Тодоров
доц. д-р Теменужка Пенева
гл. ас. Илияна Раева
гл. ас. Росен Николаев
гл. ас. Веселин Гушев

За повече подробности:
http://www.fmi.uni-sofia.bg/nsom (интернет-адрес на НСОМ 2010)

GoTop