Нова пилотна инициатива „START“

ЗАПОЧВА НОВА ПИЛОТНА ИНИЦИАТИВА START В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

В рамките на Стратегията на Европейския съюз за развитие на Дунавския регион започва нова пилотна инициатива START, чрез която се осигуряват т. нар. „Seed Money” за разработване и изпълнение на проекти за Дунавския регион. „Seed money“ означава, че бенефициентите получават предварително финансиране с цел покриване на разходите по проекта от самото му начало. Този механизъм ще бъде в помощ на малки организации с ограничени ресурси, за да започнат свои проекти. START се координира от Приоритетна област 10 с участието на всички приоритетни области.

Субсидиите START на ЕС варират от 10 000 до 40 000 евро за проект. Партньорите по проекта трябва да съфинансират най-малко 10% от общите разходи, от техен собствен ресурс или други източници (извън ЕС).

Кандидатите трябва да попълнят формуляр, който може да бъде изтеглен от началната страница на Приоритетна област 10 в периода от 18 юли до 17 септември 2014 година. Попълнените заявления трябва да бъдат подадени онлайн от 15-и до 17-и септември 2014 година. Връзката с онлайн инструмента за кандидатстване можете да намерите на първата страница на формуляра за кандидатстване.

За повече информация – http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/start.

GoTop