Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити

Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити
за учебната 2022-2023 година

Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2022-2023 година (публ. 08.08.2023 г.)


Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити
за учебната 2021-2022 година

Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2021-2022 година (публ. 07.07.2022 г.)


Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити
за учебната 2020-2021 година

Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2020-2021 година (публ. 02.07.2021 г.)

Информация за минималната оценка на първите 10 на сто от положилите ДЗИ по български език и литература и средния успех по предмет от втория задължителен ДЗИ и от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (Приложение 1) (публ. 02.07.2021 г.);

Информация за средния успех от ДЗИ по български език и литература и минималните оценки на първите 30 на сто от положилите втори задължителен ДЗИ по предметите математика, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда (Приложение 2) (публ. 02.07.2021 г.).


Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити
за учебната 2019-2020 година

Информация за резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2019-2020 година, свързана с чл. 8б, ал. 1, т. 1 и 2 от ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ

(публ. 09.07.2020 г.)

Зрелостници, приети за студенти в държавно висше училище по специалности от професионални направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „“Материали и материалознание“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, Химични технологии“, „Общо инженерство“, имат право да получават ежемесечно допълнителна стипендия от 100 лева, при условие, че резултатите им от държавните зрелостни изпити и/или задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация са равни или по-високи от посочените по-долу приложения.

Стипендия можете да получите и ако бъдете приети в специалност „Хидростроителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

Приложение 1 Информация за резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2019-2020 година, свързана с чл. 8б, ал. 1, т.1 от ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Приложение 2 Информация за резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2019-2020 година, свързана с чл. 8б, ал. 1, т.2 от ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

(публ. 09.07.2020 г.)

GoTop