10.04.2018 г. Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2018/2019 година

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Резултати от конкурса за подбор на преподаватели за българските общности зад граница съгласно чл. 8 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2018/2019 година

На основание чл. 8 от ПМС № 103/31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, протоколите за сътрудничество и обмен с образователните министерства на Р Молдова и Украйна и Спогодбата за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Р България и Министерството на науката и висшето образование на Р Казахстан и Министерството на здравеопазването, образованието и спорта на Р Казахстан

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2018/2019 година, както следва:

 1. Преподавател по български език и литература в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, гр. Тараклия, Р Молдова (2 места);
 2. Преподавател по български език и литература в Училището за национално възраждане „Канат Даржуман“, гр. Павлодар, Р Казахстан;
 3. Преподавател по български език и литература в Гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Димитровград (Цариброд), Р Сърбия;
 4. Преподавател по български език и литература в Преславско многопрофилно общообразователно училище I-III степен, с. Преслав, Приморски район, Запорожка област, Украйна;
 5. Преподавател по музика в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
 6. Преподавател по музикално-теоретични дисциплини в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Р Молдова;
 7. Преподавател по български народни танци в Теоретичен лицей „Н. Трятаков“, гр. Комрат, АТО Гагаузия, Р Молдова.
Изисквания към кандидатите за заемане на обявените длъжности:
 • Да са български граждани;
 • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността, съответстваща на преподавателското място, за което кандидатстват;
 • Кандидатите за преподаватели/учители по български език и литература през последните три години да са действащи преподаватели/учители на трудов договор в системата на висшето или училищното образование на територията на Р България;
 • Кандидатите за преподаватели по музика и български народни танци могат да бъдат музиканти или хореографи, работещи на трудов или граждански договор;
 • Кандидатите за преподаватели по музика и български народни танци да имат най-малко три години стаж в системата на образованието или културата (включително читалища);
 • Да познават културното и историческото развитие на общността, в която им предстои да работят.
Допълнителни изисквания към кандидатите:
 • За преподаватели по български език и литература в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, гр. Тараклия, Р Молдова
  • да имат научна степен;
  • да имат готовност за провеждане на извънучебни научни и културни мероприятия;
  • да участват в подготовката на научни сборници и университетски вестник.
 • За преподавател по български език и литература в Училището за национално възраждане „Канат Даржуман“, гр. Павлодар, Р Казахстан
  – да владее руски език писмено и говоримо;
  – да има задълбочени познания по история на България;
  – да притежава компютърна грамотност и умения за осъществяване на дистанционно обучение по български език и литература.
 • За преподавател по български език и литература в Гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Димитровград, Р Сърбия
  • да осъществява консултации за преподавателите от гимназията при подготовката на уроците по предметите, които се изучават на български език;
  • да осъществява извънкласни дейности.
 • За преподавател по музика в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова
  • с предимство се ползва кандидатът, владеещ музикалните инструменти пиано и акордеон;
  • да работи с озвучителна техника;
  • да владее руски език на основно ниво.
 • За преподавател по музикално-теоретични дисциплини в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Р Молдова
  • да има необходимите умения и квалификация за провеждане на учебни занятия по следните дисциплини: солфеж, теория на музиката, хармония, музикални форми и български фолклор;
  • добро ниво на владеене на руски език.
 • За преподавател по български народни танци в Теоретичен лицей „Н. Трятаков“, гр. Комрат, АТО Гагаузия, Р Молдова
  • да има опит в работата с деца и възрастни;
  • да притежава организационни способности за водене на извънкласна и клубна работа.
Необходими документи за участие в конкурса:

В срок до 10 април 2018 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката:

 1. Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 2. Формуляр (по образец) за участие в конкурса – може да се свали тук;
 3. Копие от трудова книжка;
 4. Медицинско свидетелство (по образец за постъпване на работа);
 5. Копие от диплома за висше образование;
 6. Подробна автобиография;
 7. Актуална снимка;
 8. Списък на публикации (ако има такива).

* * *

 • Кандидатите подават документите си лично или чрез упълномощено от тях лице в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2А, всеки работен ден от 9,00 до 19,00 часа или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).
 • Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване. Не се допускат кандидати, които не са представили необходимите документи или не отговарят на изискванията, посочени в обявата. В конкурса не могат да участват кандидати, които са били преподаватели по реда на чл. 8 на Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет, ако от завръщането им не са изминали минимум четири години.
 • Не се допускат до следващ етап на конкурса кандидати, които са представили нередовни и непълни документи.
 • Подадените документи не се връщат на кандидатите.
 • Кандидатите се уведомяват писмено, по електронната поща или по телефона за датата на събеседването.
 • Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН – www.mon.bg.
 • Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.
GoTop