Постановления и решения от 2024 г.

Решение № 103 от 15 февруари 2024 година за актуализиране на програмите за разширяване и подобряване на сградния фонд и материалната база в системата на образованието за периода 2024-2026 г., приети с решение № 686 на Министерския съвет от 2023 г. (публ. 13.03.2024 г.)

Постановление № 20 от 7 февруари 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (публ. 13.03.2024 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 от 26 януари 2024 г. за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.) (публ. 05.02.2024 г.)

Решение № 24 от 22 януари 2024 година за изменение на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, приета с Решение № 47 на Министерския съвет от 2021 г., изменено с Решение № 30 на Министерския съвет от 2023 г., и на Национална програма „Дигитална квалификация“, приета с Решение № 184 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 24.01.2024 г.)

Решение № 23 от 22 януари 2024 г. за приемане на Списък със защитените детс8ки градини и защитените училища в Република България (публ. 29.01.2024 г.)

Решение № 10 от 11 януари 2024 година за актуализиране на Националната карта на висшето образование в Република България за 2023 година (публ. 21.03.2024 г.)

GoTop