Решения и постановления на Министерски Съвет от 2018 г. до 1993 г.

Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
(обн. ДВ. бр.44 от 30 май 2000г., …, изм. и доп. ДВ. бр.93 от 7.11.2023 г.) (публ. 12.11.2023 г.)


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година
(обн. – ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 на МС от 12.12.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет,
отнасящи се до Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.), Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2016 г.), и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Постановление № 243 от 15.11.2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. (за изпълнение на Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед))

РЕШЕНИЕ № 738 от 15 октомври 2018 година за одобряване проект на Меморандум за разбирателство относно Програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки, подпомагана от Министерството на образованието и науката на Република България, от една страна, и Държавния секретариат по образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария, от друга страна, и изпълнявана от Центъра за академични изследвания (ЦАИ) в София

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 на МС от 19.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. (за изпълнение на национални научни програми)
(обн. – ДВ, бр. 79 от 25.09.2018 г., в сила от 25.09.2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 на МС от 18.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(Обн. – ДВ, бр. 78 от 21.09.2018 г., в сила от 21.09.2018 г.)

РЕШЕНИЕ № 658 от 14 септември 2018 година за одобряване на национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

РЕШЕНИЕ № 640 от 5 септември 2018 година на МС за приемане на перативен план за изпълнение на първия етап на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 (публ. 11.08.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините
(Обн. – ДВ, бр. 58 от 18.07.2000 г.; в сила от 01.01.2001 г.; … изм. и доп., бр. 62 от 27.07.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 17 август 2018 година за одобряване на допълнителни трансфери за държавните висши училища и Българската академия на науките 2018 г.

РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП), както следва:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 на МС от 28.06.2018 г. за допълнение на ПМС № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от ДВУ и научни организации (публ. 23.08.2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 на МС от 25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
Обн., ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 г., в сила от 29.06.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 на МС от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст(Загл. изм. – ДВ бр. 82 от 2019 г.)
(oбн. – ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 18.10.2019 г.) (публ. 18.10.2019 г.)

РЕШЕНИЕ № 277 от 24 април 2018 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на Министерския съвет от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина
(обн. ДВ. бр.47 от 5.06.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2.10.2020 г. в сила от 01.07.2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 на МС от 23.02.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Обн. – ДВ, бр. 19 от 02.03.2018 г., в сила от 02.03.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 на МС от 05.04.2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (ДВ, бр. 31 от 2016 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 на МС от 29.03.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Обн. – ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 на МС от 31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката
(обн. – ДВ, бр. 12 от 06.02.2018 г.; …; изм. ДВ. бр.20 от 9.03.2021 г.) (акт. 16.03.2021 г.)


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Национална пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023 г.), приета с Решение № 354 от 29 юни 2017 година на Министерски съвет

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование
(Обн. – ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.)
Приета с ПМС № 195 от 08.09.2017 г.


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
(обн. – ДВ. бр.31 от 19 април 2016 г., …, изм. и доп. ДВ. бр.107 от 29 декември 2023 г.) (акт. 12.01.2024 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
(oбн. – ДВ, бр. 26 от 01.04.2016 г., … изм. ДВ. бр.87 от 19 октомври 2021 г.) (акт. 22.08.2023 г.)


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2015 г.

Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2012 г.

РЕШЕНИЕ на Министерския съвет № 96/02.02.2012 г. за приемане на Националната квалификационна рамка (НКР) на Република България


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2011 г.

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 на МС от 28.07.2011 г. за откриване на институт „Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури\“ в структурата на Химикотехнологичния и металургичен университет – София, и за закриване на юридическо лице на бюджетна издръжка по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието, младежта и науката
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 на МС от 17 юни 2011 г. за предоставяне на средства от държавния бюджет за 2011 г. за модернизиране и оптимизация на държавните висши училища и за определяне на условията, критериите и реда за предоставянето им
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 25 февруари 2011 година за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 на МС от 10.09.2010 г.

Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2010 г.

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 на МС от 10.09.2010 г. за приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ДВ, бр.75 от 2010 г.)
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 от 20 декември 2010 година ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 от 15 октомври 2010 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г. чрез бюджета на министерството на образованието, младежта и науката по самостоятелните бюджети на държавните висши училища
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 07.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас в държавните и общинските училища (Обн. – ДВ, бр. 71 от 10.09.2010 г., в сила от 10.09.2010 г.; …;изм., бр. 40 от 30.04.2013 г., в сила от учебната 2013 – 2014 г.; изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 03.07.2013 г. )

Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2009 г.

РЕШЕНИЕ № 619 на МС от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България
(обн. – ДВ, бр. 61 от 31.07.2009 г.; … изм. и доп…) (акт. 31.08.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 на МС 26.10.2009 г. за изменение на ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2008 г.

GoTop