Проекти на адаптирани УПр

Проекти на адаптирани учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] до 25 октомври 2017 г. включително.

GoTop