10. НП „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“

10. Национална програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“ съгласно Приложение № 10 (публ. 25.04.2024 г.)

НП „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“

Модул 2. Изготвяне на учебно помагало по български език за прогимназиален етап на ученици, търсещи или получили закрила и мигранти, ниво В1 от Общата европейска езикова рамка (публ. 07.05.2024 г.)

Срок и документи за кандидатстване:

Придружително писмо;
Формуляр за кандидатстване;
Декларация – липса на двойно финансиране;
Технически изисквания.

Придружителното писмо, формулярът за кандидатстване и декларацията за липса на двойно финансиране се подават в деловодството на МОН до 30 дни от датата на изходящия регистрационен номер на поканата от МОН до съответните училища. Писмото с поканата до училищата е с изх. № 9105-126/30.04.2024 г. Формулярът за кандидатстване включва разработена концепция за учебното помагало и бюджет за финансиране на дейността – 30.05.2024 г.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 9217 437, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Анелия Йотова – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 9217 491, e-mail: [email protected];
Виктория Кирилова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 9217 549, e-mail: [email protected].
GoTop