15. НП „Без агресия за сигурна образователна среда“

15. Национална програма „Без агресия за сигурна образователна среда“ съгласно Приложение № 15 (публ. 25.04.2024 г.)

НП „Без агресия за сигурна образователна среда“

Модул 1. Детска градина без агресия за сигурна образователна среда (публ. 07.05.2024 г.)

Срок и документи за кандидатстване:

Придружително писмо;
Формуляр за кандидатстване;
Решение на педагогическия съвет;
Декларация за липса на двойно финансиране.

Документите се подават на хартиен носител в дирекция „Приобщаващо образование“, МОН,
в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на одобряването на програмата с Решение на Министерския съвет – до 27.05.2024 г.

Модул 2. Училище без агресия за сигурна образователна среда (публ. 07.05.2024 г.)

Срок и документи за кандидатстване:

Придружително писмо;
Формуляр за кандидатстване;
Решение на педагогическия съвет;
Декларация за липса на двойно финансиране.

Документите се подават на хартиен носител в дирекция „Приобщаващо образование“, МОН,
в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на одобряването на програмата с Решение на Министерския съвет – до 27.05.2024 г.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 9217 437, e-mail: [email protected];

Лица за контакт:
Татяна Предова – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 441, e-mail: [email protected];
Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 631, e-mail: [email protected];
Нурселин Казак – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ тел.: 02 9217 758, е-mail: [email protected].

GoTop